Öz Geçmiş


Prof. Dr. İlhan HELVACI
İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi


I. ÖĞRENİM DURUMU

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 1987
Yüksek Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 1989
Doktora Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 1997

II. AKADEMİK ÜNVANLAR

Yardımcı Doçentlik Tarihi 05/03/1998
Doçentlik Tarihi 17/05/2002
Profesörlük Tarihi 30/10/2008

III. TEZLERİ

1. Mémoire de Master : Responsabilité juridique des dommages de la pollution environnementale.

2. Thèse de doctorat : Interdiction de Lex Commissoria selon le droitprivé turc.

3. Thèse de professeur associé : Renonciation à l’héritage selon le Code Civil turc.

4. Thèse de professeur : Hypothèque contractuelle selon le Code Civil turc par rapport à l’ancien Code Civil.


IV. KİTAPLARI

1. Çevre Kirletilmesinden Doğan Zararlardan Hukuki Sorumluluk, İstanbul, 1989 (VIII+106 s.).

2. Türk Medeni Kanununa Göre Lex Commissoria (Mürtehinin Merhunu Temellük) Yasağı, İstanbul, 1997 (XXXI+158 s.).

3. Eski Medeni Kanunumuzla Karşılaştırılmalı Olarak Türk Medeni Kanunu’na Göre Mirasın Reddi, İstanbul, 2002 (XXIV+256 s.).

4. Eski Medeni Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak Türk Medeni Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı, İstanbul, 2008 (XLVII+423 s.).

5. Borçlar Hukuku (Özellikle Sözleşmesel Uyuşmazlıklar), Miras Hukuku ve Eşya Hukukuna İlişkin Hukuki Mütalaalar (2000-2010), İstanbul, 2010 (XXIV+728 s.).

6. Gerekçeli - Karşılaştırmalı - İçtihatlı - Notlu Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, İstanbul, 2011 (XV+1392 s).

7. Gerekçeli - Karşılaştırmalı - İçtihatlı - Notlu Türk Medeni Kanunu, Cilt I, Kişiler Hukuku, İstanbul, 2013 (XV+342 s.).

8. Gerekçeli - Karşılaştırmalı - İçtihatlı - Notlu Türk Medeni Kanunu, Cilt II, Aile Hukuku, İstanbul, 2013 (XV+784 s.).

9. Gerekçeli - Karşılaştırmalı - İçtihatlı - Notlu Türk Medeni Kanunu, Cilt III, Miras Hukuku, İstanbul, 2013 (XV+400 s.).

10. Gerekçeli - Karşılaştırmalı - İçtihatlı - Notlu Türk Medeni Kanunu, Cilt IV, Eşya Hukuku, İstanbul, 2013 (XV+947 s.).

11. Notlu ve Açıklamalı Türk Medenî Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu Yürürlük Kanunları, İstanbul, 2015 (VIII + 700 s.).

12. Hukukî Mütalaalar Cilt: II (2010-2015) Borçlar Hukuku (Özellikle Sözleşmesel Uyuşmazlıklar), Miras Hukuku, Eşya Hukuku, Tüzel Kişiler (Dernekler ve Vakıflar), İstanbul, 2017 (XX+853 s.).

13. Medenî Hukuk ve Borçlar Hukuku Bibliyografyası (Medenî Hukuka Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku, Karşılaştırmalı Hukuk, Kentsel Dönüşüm Hukuku, Tüketici Hukuku, Yürürlük Hukuku) (İkinci yazarı Araş. Gör. Efe Can Yıldırır), İstanbul, 2017 (XX+680 s.).

14. Turkish Contract Law, Springer International Publishing AG, 2017 (XX+312 s.).

15. Le droit turc du contrat, Genève/Zurich 2018, Schulthess Éditions Romandes (XIV+323 s.).

16. Notlu ve Açıklamalı Türk Medenî Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu, Yürürlük Kanunları, Gözden Geçirilmiş Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul, 2018 (VIII+778 s.).

17. Notlu ve Açıklamalı Türk Medenî Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu, Yürürlük Kanunları, 294 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı (1926-2019), Gözden Geçirilmiş Genişletilmiş 3. Baskı, İstanbul, 2020 (XII+784 s.).

18. Türkçe – Fransızca – Almanca – İngilizce Medenî Hukuk ve Borçlar Hukuku Terimleri ve Kullanım Örnekleri, İstanbul, 2020 (XX+452 s.).

19. Notlu ve Açıklamalı Türk Medenî Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu, Yürürlük Kanunları, 295 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı (1926-2020), Gözden Geçirilmiş Genişletilmiş 4. Baskı, İstanbul, 2020 (XII+792 s.).


V. MAKALELERİ

Articles en Turc

1. Temyiz Kudretinden Yoksun Şahısların Hukukî Sorumluluğu Üzerine, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Prof. Dr. Orhan Münir Çağıl’a Armağan Sayısı, Yıl: 1997, Cilt: LV, Sayı: 4, s: 145-171.

2. İsviçre Borçlar Kanununun Sözleşmeden Doğan Ön-alım, Alım ve Geri Alım Haklarına İlişkin Değişiklikleri (İsviçre Borçlar Kanunu madde 216/fıkra 2, fıkra 3, madde 216a-216e), Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl: 19-20, Sayı: 1-2, 1999-2000, Prof. Dr. Aysel Çelikel’e Armağan, İstanbul, 2001, s: 397-417.

3. Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davasında Ayırt Etme Gücünün (Temyiz Kudretinin) İspatı, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, C: II, İstanbul, 2002, s: 1113-1150.

4. Kişilik Haklarını Koruyan Davalar ve Tazminat Davaları, Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı: 3, Nisan, Yıl: 2005, s: 261-265.

5. Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Hukuka Aykırı Eylemlerden Sorumluluğa İlişkin Hükümlerinin Ana Hatlarıyla Değerlendirilmesi, Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı 4, Ağustos, Yıl: 2005, s: 101-108.

6. Banka Kredi Sözleşmeleri Çerçevesinde Adi Kefalet Sözleşmesine İlişkin Gelişmeler, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl: 2007, Cilt: LXV, S: 1, s: 263-272.

7. Sanayi İşletmelerinde Ticari İşletme Rehni Üzerine (Ticari İşletme Rehni Kanunu Ek Madde 2), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl: 2007, Cilt: LXV, S: 1, s: 273-284.

8. Özürlüler Hakkında Kanun’un Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Medeni Kanun ve Noterlik Kanunu Bakımından Getirdiği Değişiklikler Üzerine (Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Tasarıları Hakkında Bazı Saptamalar), Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, Cilt: II, İstanbul, 2007, s: 1865-1876.

9. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Boşanma Nedeniyle Sona Ermesi Halinde Artık Değere Katılma Alacağının Tabi Olacağı Zamanaşımı Süresi Üzerine, (İçtihadı Birleştirme Kararını Gerektiren Bir Durum), Rona Serozan’a Armağan, Cilt:I, İstanbul, 2010, s: 969-980.

Articles en Français

1. L’action en réparation du tort moral, Annales de la Faculté de Droit d’İstanbul, XXXIII, No: 50, İstanbul, 2001, s: 213-241.

2. Quelques réflexions sur l’article 559 du nouveau Code civil turc, Annales de la Faculté de Droit d’İstanbul, XXXIV, No: 51, İstanbul, 2002, s: 311-316.

3. La transmissibilité de la créance en indemnité pour tort moral aux héritiers, (Code Civil Turc art. 25/al. 4), Annales de la Faculté de Droit d’İstanbul, XXXV, No: 52, İstanbul, 2003, s: 339-347.

4. Réflexions sur certains problèmes relatifs à la propriété commune des héritiers, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, Cilt II, İstanbul, 2001, s: 893-903.

5. Le préjudice écologique, (İkinci yazarı Doç. Dr. Serap Amasya), Travaux de l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, Journées québécoises de Montréal et Québec : L’indemnisation, 13-17 Septembre 2004, Tome LIV, 2004, Paris, éd. SLC, 2008, s: 473-477.

6. La révision du contrat, (Birinci yazarı Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu), Travaux de l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, Journées brésiliennes de Rio de Janeiro et Sao Paulo : Le contrat, Tome LV, 2005, Paris, éd. SLC, 2009 s: ***-***.

7. La rupture du contrat, (İkinci yazarı Doç. Dr. Serap Amasya), Travaux de l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, Journées brésiliennes de Rio de Janeiro et Sao Paulo : Le contrat, 23-27 Mai 2005, Tome LV, 2005, Paris, éd. SLC, 2009 s: 931-937.

8. Les contrats du consommateur, (Birinci yazarı Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu), Travaux de l-Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, Journées colombiennes de Bogota et Carthagène : Le consommateur, Tome LVII, 2007, Paris, éd. LB2V et Bruylant, 2010, s:***-***.

Articles en Anglais

1. The Return of the Ordinary Suretyship Contract, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, XXXVIII, No: 55, İstanbul, 2006, s: 231-236.

2. Grandparents- Access to Their Grandchildren, (A comparative and historical approach to Turkish and Swiss Civil Codes), Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, XXXVIII, No: 55, İstanbul, 2006, s: 223-229.

3. Some reflections on Transactions Requiring Spousal Consent, (Turkish Civil Code art. 194 and art. 223 / p. 2 and Turkish Code of Obligations Project art. 589, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, XXXIX, No: 56, İstanbul, 2007, s: 295-301.


VI.BİLDİRİLERİ

1. Présentation du Communiqué "Les développements dans le domaine des titres réels dans le droit privé turc" ("Les nouveautés concernant les sûretés réelles dans le code civil turc") lors du Symposium international qui s’est tenu à Istanbul les 2 et 3 novembre 2007 intitulé "Similarités et différences à l’occasion du 100e anniversaire du droit civil suisse et du 80e anniversaire du droit civil turc", « in 100 Jahre Schweizerisches ZGB 80 Jahre Türkische ZGB - Konvergenzen und Divergenzen - », 2008, Berlin, p. 130-133

2. Présentation du Communiqué "Evolution des pratiques des banques en matière de mise en gage de biens meubles" lors du Colloque sur le droit bancaire et des consommateurs dans le cadre des Journées Juridiques Turco-Suisses (« Türkisch - Schweizerische Juristentage »), Istanbul, 2010, p. 327-330.

3. Présentation du communiqué «Développements et changements liés à la juridiction compétente pour résoudre les litiges entre les footballeurs professionnels et les clubs» lors du Symposium international sur le droit du sport dans le cadre du 60ème Congrès de l’Association Internationale des Sciences Juridiques (IALS) à Istanbul les 13-14 mai 2010 par l’Association internationale des sciences juridiques (EIAA), Comité national turc et Centre de recherche et d’application en droit comparé de la Faculté de droit, Université d’Istanbul, Istanbul, 2010 (à paraître prochainement).

4. Présentation du Communiqué « Droits créant des relations commerciales » lors du Symposium sur le code des obligations turc tenu à Istanbul Bilgi University les 1-2 avril 2011, Symposium sur le code des obligations turc, Istanbul, 2012, p. 223-233.

5. Présentation du communiqué "Sur les décisions de la Cour d’appel sur le droit de préemption découlant de l’article 713 de notre droitprivé et de la loi" lors du "Symposium sur l’évaluation des décisions de la Cour suprême d’appel liées au droit civil » tenue à l’Université d’Istanbul le 21 mai 2012, Istanbul, 2012 (à paraître prochainement).


VII.ÇEVİRİLERİ

1. Avrupa Sosyal Politikası İçin Maastricht Anlaşması ile Kurulan Sosyal Çerçeve, (Nicole Delorme), (Le cadre social formé par le traité de Maastricht pour la politique sociale européenne), Journal de la faculté de droit, Université d’Istanbul, Dédiée au Prof. Dr. Türkân Rado, (Numéro spécial), Année 1997, Volume LV, Numéro 3, p. 365-388.

2. Kadınlar ve Erkekler Arasında Eşitlik Hakkında İsviçre Federal Kanunu, (Loi fédérale suisse sur l’égalité entre les femmes et les hommes), dédié à la mémoire du Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay, Istanbul, 1999, p. 323-328.

3. Akdin Feshinden Sonra Edimlerin İadesi, Paul Piotet, (Restitution des Prestations après la résiliation du contrat), Dédiée à la mémoire du Prof. Dr. Kemal Oğuzman, Istanbul, 2000, p. 917-924.


VIII.KARAR TAHLİLLERİ

1. Un cadeau en l’honneur de la mémoire du professeur Selahattin Sulhi Tekinay sur la décision du Tribunal fédéral allemand du 19 décembre 1995 ordonnant le respect de l’espace privé des personnalités publiques en termes absolus, Istanbul, 1999, p. 329-341.


IX. ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERİ 

1. The Transfer of Immovable Property in Turkey, Editörleri: E. J. Cooke, U. Jensen, L. M. Martínez olan «The Transfer of Immovable Property in Europe», isimli uluslararası çalışmada yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.

X. ÖDÜLLER

1. Hamburg Max Planck Institut’den 3 Aylık Araştırma Bursu 

2. İsviçre Hükümetinden 15 Ekim 1994 ile 15 Temmuz 1995 arasında 9 aylık araştırma bursu.


XI. YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN TEZLER 

I. YÜKSEK LİSANS TEZLERİ 

Öğrencinin Adı Tezin Adı Tamamlanma Yılı
1.Senem EKEN Yabancı Para İpoteği 2006
2.Emre KOÇAK TFF Tahkim Kurulu 2007
3.Atahan SEVİMLİ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Çerçevesinde Müzik Eserlerinin Korunması 2007
4.Sendi YAKUPPUR Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Eseri Teslim Borcu ve Teslim Borcuna Aykırılıkları 2009
5.Nilufer CABI Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna göre Konut Satın Alımına İlişkin Finansman Sözleşmeleri 2010
6.Duygu SARUHAN Alacakların Teminat Amacıyla Temliki 2010
7.Hasan Levent YÜKSEL Franchise Sözleşmesinin Genel Olarak İncelenmesi, İfası ve Sona Ermesi 2013
8.Efe Can YILDIRIR Birlikte Kefalet 2013


II. DOKTORA TEZLERİ 

Öğrencinin Adı Tezin Adı Tamamlanma Yılı
1.Şirin AYDINCIK Yapma Borçlarının İfa Edilmemesi ve Hukuki Sonuçları 2010
2.Sendi YAKUPPUR Tapu Kütüğüne Güven İlkesi 2013
3.Sıddıka Petek Akyüz ARSLAN Futbola İlişkin Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları 2016
4.Meliha Sermin PAKSOY Sözleşmeyi İhlale Yöneltme 2016

XII. İDARİ GÖREVLER

18/11/2003-28/12/2004 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği
XIII. BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği
Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française 

XIV. YABANCI DİL 

Fransızca, İngilizce, Almanca
Tasarım ve yazılım NEVRES ürünüdür.
Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu
Quasar Tower, No: 2807, Büyükdere Caddesi, No: 76, 34394, Şişli, İstanbul – Türkiye
Tel: +90 212 263 35 25 Faks: +90 212 263 35 26
X