Hukuki Mütalaalar Cilt 2

BORÇLAR HUKUKUNA İLİŞKİN MÜTALAALAR

1. İNANÇLI İŞLEMLER

• İnançlı İşlem • Kesin Hükmün Şartları ve Etkisi • Taşınmazlara İlişkin İstihkak Davası • Miras Hukukundaki Külli Halefiyet Prensibinin Davada Taraf Olmaya Etkisi • İnançlı İşlem ve Muvazaanın Senetle İspatı

2. TİCARET ORTAKLIKLARININ TEMSİLİ

• Ticaret Ortaklığını Temsile Yetkili Kişilerin Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması • Ticaret Ortaklıklarında Temsil Yetkisi Sınırlamalarının Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülebilmesinin Şartları • Belirli Belgelerin Hangi Durumlarda Sözleşmenin Eki Olarak Kabul Edileceği • Yetkisiz Temsilcinin Yaptığı İşleme Verilen Örtülü Onay ve İspatı • Doğrudan İspat - Dolaylı İspat Ayrımı

3. SÖZLEŞMELERDE GEÇERLİLİK ŞEKLİ ve KISMİ İFA İMKÂNSIZLIĞI

• Üst Hakkının Devrine Yönelik Sözleşmenin Tabi Olduğu Şekil Şartı • Şekil Eksikliği ve Şekil Eksikliğinin İleri Sürülmesinin Dürüstlük Kuralına Aykırılığı • Borçlu Temerrüdünün Şartları • Borçlu Temerrüdü Devam Ederken Meydana Gelen Sonraki Kısmi İfa İmkânsızlığı • Kısmi İfa İmkânsızlığı Üzerine Alacaklının Kısmi İfayı Kabul Etmemesi • Geçici İfa İmkânsızlığı • Sonraki İfa İmkânsızlığının Sonuçlarından Olan İade Yükümlülüğünün Hukukî Sebebi ve Kapsamı • Aynen İfa Edilen Yabancı Para Borcunun Türk Lirası Olarak İadesi ve Güncelleştirme Sorunu

4. KUSURLU KISMİ İFA İMKÂNSIZLIĞININ SONUÇLARI

• Sözleşmenin Yorumu • Kusurlu Kısmi İfa İmkânsızlığı • Kısmi İfa İmkânsızlığının Tam İmkânsızlığa Dönüşmesi • Aşırı İfa Güçlüğünün Şartları ve İfa Güçlüğü ile İfa İmkânsızlığı Kavramlarının Ayırt Edilmesi

5. HAKSIZ FİİLLERDEN SORUMLULUK

• Bina ve Yapı Eseri Kavramları • Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğunun Unsurları ve Özellikle Pasif Eylem • Pasif Eylemin Sorumluluğa Yol Açmasının Şartları • Satış Sözleşmesinde Bilgi Verme Yükümlülüğünün Mevcudiyeti • Aydınlatma Yükümlülüğünü İhlal Eden Satıcının Sorumluluğunun Sınırları

6. HAKSIZ İHTİYATİ HACİZ

• İhtiyati Hacze Konu Taşınırlar İçin Muhafaza Tedbirine Başvurulmamış Olması • Haksız İhtiyati Haciz Sebebiyle Tazminat Talebinin Şartları • Haksız İhtiyati Hacizde Uğranılan Zararın Kapsamının Tespiti • Haksız İhtiyati Haciz Sebebiyle Tazminat Talebinde Uygun İlliyet Bağı

7. TEMİNATEN TEMLİKTE İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

• Alacağın Teminat Amacıyla (İnançlı) Temlikinin Hukukî Niteliği ve Sonuçları • İnançlı Temlikte İnanılanın İade Yükümlülüğü • İnançlı Temlik Yoluyla Devredilen Çeklerin Keşideciye Teslimi Üzerine İnanılanın Tazminat Sorumluluğu • İpoteğin Fekkinin İpotekle Teminat Altına Alınmış Alacağın Sona Ermesine Neden Olup Olmadığı • Borç Senedinin Alacaklıya Tesliminin Sonuçları • Kambiyo Taahhüdünün Temel Borç İlişkisinden Doğan Alacak Hakkına Etkisi

8. KİRA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI

• Kiralanandaki Eksikliklerin Ayıptan Sorumluluğa Yol Açmasına Engel Olan Hâllerden Biri: Eksikliklerin Giderilmesinin Kira Sözleşmesinde Düzenlenmesi • Kira Sözleşmesinde Borca Aykırılık Nedeniyle Tazminat Sorumluluğu (BK.m.96) • Kiracının Kiralananda Yapacağı Değişikliklerin Sınırının Sözleşmeyle Çizilmesi • Sözleşmede Kararlaştırılmadığı Takdirde Kira Bedelinin Brüt mü Net mi Olduğu Sorunu ve Bu Kapsamda Vergisel Yükümlülüklere (KDV, Stopaj gibi) Hangi Tarafın Katlanacağının Tespiti • Kira Sözleşmesinde İşlem Temelinin Çökmesi ve Emsal Kira Bedellerinin Uyarlamaya Yol Açıp Açmayacağı • Kira Sözleşmesinin Yorumu ve Farazi Ortak İradenin Tespiti • Kira Sözleşmesinde Takas ve Şartları

9. KİRA SÖZLEŞMESİNDE EKONOMİK AYIP

• Ekonomik Ayıp • Kiracının Ayıp Nedeniyle Kira Bedelinde İndirim Talebinde Bulunabilmesi • Aşırı İfa Güçlüğünün Şartlarından Olağanüstü Durum Kavramı • Aşırı İfa Güçlüğü Dışında Kalan İşlem Temelinin Çökmesi Hâllerinin Kira Sözleşmesine Etkisi

10. KİRA SÖZLEŞMESİNİN HİLE NEDENİYLE İPTALİ

• Kiralanan Taşınmazın Depreme Dayanıklı Olmaması • Kiracının Kiraya Verenin Rızası Dâhilinde Kiralananda Yaptığı Değişiklikler • Kiraya Verenin Aydınlatma Yükümlülüğü ve Bu Yükümlülüğün Susma Yoluyla İhlali • Hilenin (Aldatmanın) Pasif Davranış (Susma) ile Gerçekleştirilmesi • Kira Sözleşmesinin Hile (Aldatma) Sebebiyle İptali ve İptalin Geçmişe Etkili Olması • Kiraya Verenin İntifa Hakkı Sahibi Olması Hâlinde Tazminat Talebinin Hukukî Sebepleri • Kira Sözleşmesinin Geçmişe Etkili Olarak İptalinin Kiracının Zilyetliğine Etkisi ve Kiracının İade Borcunun Kapsamının Belirlenmesi

11. KİRAYA VERENİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

• Hasılat Kirası Sözleşmesinde Hile (Aldatma) • Kiraya Verenin Aydınlatma Yükümlülüğü • Hilenin (Aldatmanın) Pasif Davranış (Susma) ile Gerçekleştirilmesi • Hile (Aldatma) Nedeniyle İptalin Sonuçları ve Özellikle İptalin Geçmişe Etkili Olması • Kiracının Tapu Sicilini İnceleme Yükümlülüğünün Bulunup Bulunmadığı • Kiralanan Taşınmazı Konu Edinen Derdest Tapu İptali ve Tescil Davasının ve Kamulaştırmanın Kiraya Verenin Borçlarına Etkisi

12. KİRALANANIN CEBRÎ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ

• Kiracının Kiralananı Özenle Kullanma Borcunu İhlal Etmesi • Tahliye Kararının Kesinleşmeden İcra Takibine Konulmasının Kiraya Veren İçin Doğurabileceği Olumsuz Sonuçlar • Tahliye Kararının İcra Takibine Konu Edilmesi Sürecinde Kira Sözleşmesinin Yenilendiği İddiası

13. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

• Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi • Zihnî Kayıt ve Zihnî Kaydın Sonuçları • Borçlunun Sorumluluğunu Ağırlaştıran Anlaşmalar • Cezai Şart Anlaşması ve Ceza Olarak Hak ve Yetkinin Kaybının Kararlaştırılması • Sözleşmenin Feshinin Sonuçları ve Bundan Geri Dönülememesi • İş Sahibine Ait Marka ve Logoların Yüklenici Tarafından Kullanılması • Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Sadakat ve Özen Yükümlülüğü • Güven İlişkisinin İhlali Üzerine Sözleşmeden Dönme • Kötü Niyetli Haksız Zilyedin İade Borcu ve Ecrimisil • Marka Hakkının İhlalinde Manevi Tazminat • Vekilin Tacir Olmasının Ücrete Hak Kazanmasına İlişkin Kurallara Etkisi

14. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN HAKLI SEBEPLE FESHİ

• Avukatlık Sözleşmesi • Avukatlık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılması • Avukatlık Sözleşmesinin Haklı Sebeple Feshi • Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnası Olarak Hayatın Olağan Akışı Kavramı • Müvekkilin Avukatın Düzenlediği Serbest Meslek Makbuzuna İtiraz Etmemesi • Avukatın Hesap Verme Borcunun Kapsamı • Müvekkil Tarafından Verilen İbranamenin Hukukî Etkisi

15. KEFALETİN FERÎLİĞİ İLKESİ

• Kefaletin Ferîliği İlkesi ve Özellikle Asıl Borcun Ferdileştirilmesinin Anlamı ve Kapsamı • Cari Hesap (Rotatif Kredi) Olarak İşleyen Kredilere Verilen Kefaletin Sona Ermesi • Genel Kredi Sözleşmesine Verilen Kefaletin Aynı Taraflar Arasında Yapılan Sonraki Kredi Sözleşmelerini Kapsayıp Kapsamadığı Sorunu • Genel Kredi Sözleşmesindeki Kefaletin Ferîliğini Zedeleyen Hükümlerin Geçerliliği • Genel Kredi Sözleşmesinde Yer Alan Kefaletin Sonraki Kredi Sözleşmelerini de Kapsayacağı Yönündeki Hükümlerin Yorumlanması • Kefilin Sorumluluğunun Kapsamının Netleştirilmesi

16. SİMSARIN ÜCRETE HAK KAZANMASI

• Gayrimenkul Simsarlığı Sözleşmesinin Tabi Olduğu Şekil Şartı • Simsarlık Sözleşmesindeki Süre Kaydı ve Sürenin Geçirilmesinin Sonuçları • Simsarın Ücrete Hak Kazanmasının Şartları ve Amaçlanan Sözleşme Kurulmasa Dahi Ücrete Hak Kazanması • Simsarlık Sözleşmesinde İş Sahibinin Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışlarının Sonuçları • İş Sahibinin Simsarlık Sözleşmesinde Kararlaştırılandan Daha Kârlı Bir Sözleşme Kurması Hâlinde Simsarın Ücrete Hak Kazanıp Kazanamayacağı

17. ADİ ORTAKLIK ve ORTAKLARIN SORUMLULUĞU

• Adi Ortaklığın Unsurları • Adi Ortaklığın Borçlarından Ortakların Sorumlulukları • SGK Alacaklarının Tabi Olduğu Zamanaşımı • Kanunların Zaman İtibarıyla Uygulama Alanının Tespiti ve Önemi • Zamanaşımının Durması veya Kesilmesi

18. SAHTELİK İDDİASI ve İSPATI

• Açığa İmza ile Sahtelik İddiası Arasındaki Farklar • Sahtelik İddiasının İspatı ve Özellikle Dolaylı İspat • Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu ve İstisnaları • Haksız Fiillerin İspatında Kullanılabilecek Deliller • Senetle İspat Zorunluluğunun Sınırı Olarak Hayatın Olağan Akışına Aykırılık

19. MADEN RUHSATININ DEVRİ ve İNTİKALİ

• Maden Ruhsatının Devrinde Borçlandırıcı İşlem ve Tasarruf İşleminin Tespiti ve Tasarruf İşleminin Sebebe Bağlılığı • Maden Siciline Tescil ile Tescilin Yolsuzluğu • Maden Ruhsatının Mirasçılara İntikaline İlişkin Esaslar • İkale Sözleşmesinde Yer Alan İbra Kaydının Anlamı ve Sonuçları

20. KOOPERATİFLERDE ÜYELER ARASINDA EŞİTLİK

• Kooperatifler Kanunu Bakımından Eşitlik İlkesi ile Mutlak Eşitlik - Nispi Eşitlik İlkeleri Ayrımı • Mutlak Eşitlik - Nispi Eşitlik Ayrımında Başvurulacak Ölçütler • Kooperatif Ana Sözleşmesi ile Mutlak Eşitlik - Nispi Eşitlik İlkeleri Arasındaki İlişki • Kooperatif Üyelerinin Statülerinin Tespiti

21. ASIL İŞVEREN - ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

• Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkisinin Kurulmasının Şartları • Anahtar Teslim Şeklinde Yapılan Eser Sözleşmesinin Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkisi Bakımından Değerlendirilmesi • İş Sahibinin İşi Bölerek Birden Fazla Müteahhide İhale Etmesi • İş Sahibinin İşin Denetimi İçin İşçi İstihdam Etmesi • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Yapabileceği İşler ve İstihdam Edebileceği İşçiler

EŞYA HUKUKUNA İLİŞKİN MÜTALAALAR

22. ÜST HAKKININ KURULMASI ve SONA ERMESİ

• Üst Hakkının Hukukî Niteliği ve Mülkiyet Hakkından Farkları • Üst Hakkının Sağladığı Yetkiler • Üst Hakkının Kapsamını Belirleme Serbestîsi • Üst Hakkının Tapu Kütüğüne Kaydedilmesinin Şartları ve Sonuçları • Malikin Üst Hakkının Süresinden Önce Kendine Devrini Talep Hakkı • Üst Hakkının Sona Ermesi ve Sona Ermenin Sonuçları • Üst Hakkının Sona Ermesi Üzerine Üst Hakkına Dayanılarak İnşa Edilen Yapının Akıbeti

23. İPOTEĞİN TEMSİLCİ YOLUYLA TESİSİ

• Temsilci Yoluyla İpotek Tesisinde Yetki Belgesinde (Vekâletnamede) Bulunması Gereken Unsurlar ve Bunların Eksikliklerinin Sonuçları • Temsilci Yoluyla İpotek Tesisinde Temsilcinin Yetkisini Aşıp Aşmadığının Tespitinde Başvurulacak Kıstaslar • İpotek Tesis Etmeye Yetkili Temsilcinin Kendi Borcunu Temin Etmek Üzere İpotek Tesis Etmesinin Şartları • İpoteğin Alacağa Bağlılığı İlkesi Karşısında İpotek Senedinin Alacağın İspatındaki Rolü • Geçerli Olmayan Alacağa Dayanan İpotek Hakkının İyiniyetle İktisabı

24. İPOTEĞİN KAİM DEĞERİ

• Kanundan Doğan Vefa Hakkı ve Şerhi • Rehin Hukukundaki Aynî İkame Prensibi • İpotek Hakkının Vefa Bedeli Üzerinde Devam Edip Etmeyeceği Meselesi • Kanun Boşluğu ve Kanun Boşluğunun Doldurulması

25. YABANCI PARA İPOTEĞİ

• Yabancı Para Üzerinden İpotek Tesis Edilmesinin Şartları ve Özellikle İlgili Mevzuat Çerçevesinde Kredi ile Kredi Kuruluşu Kavramlarının Kapsamı • Üçüncü Kişi Lehine Verilen Garanti Taahhüdünün Gayrinakdi Kredi Niteliği • Yabancı Para İpoteğinin Geçersizliğini İleri Sürmenin Hakkın Kötüye Kullanılması Teşkil Ettiği Durumlar • Yabancı Para İpoteğinin Türk Parası İpoteğine Tahvili

26. MOTORLU ARAÇLARIN DEVRİ ve REHNİ

• Motorlu Araçların Sicile Tescil Kuralı ve İstisnaları • Motorlu Araçların Devrinin Tabi Olduğu Şekil Şartı ve İstisnaları • Sicile Tescil Edilmemiş Motorlu Araçların Mülkiyetinin Nakli • Taşınır Zilyetliğinin Nakli • Veresiye Satışın Unsurları ve Tacir Sıfatına Sahip Alıcının Temerrüdü Hâlinde Uygulanacak Hükümler • Taşınır Mülkiyeti Nakledilmeden Zilyetliğin Devredilmesinin Doğurduğu Riskler • Mülkiyeti Muhafaza Kaydı ile Satış • Satış Bedeli Alacağının Temlikinde Alacağın Kapsamı ve Borçlunun Savunma İmkânları • Teslime Bağlı Taşınır Rehninin Kuruluşu

27. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İPTAL ve İMHASI

• Cismani Varlığı Olan Basılı ve Kayden İzlenen Sermaye Piyasası Araçlarının İptal ve İmhası • İptal ve İmha İşlemlerinin Gerçekleştirilmesine Yönelik Banka ile Merkezi Kayıt Kuruluşu Arasında Sözleşme Yapılması • İmha İşlemlerinin Bu İşlemler İçin Yetkilendirilen Banka Tarafından Hak Düşürücü Süreden Önce Gerçekleştirilmesinin Banka İçin Doğurduğu Riskler • Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi Sürecinde Bankanın Yetkilendirilmesinin Kayıtların Yanlış Tutulmasından Doğan Sorumluluğa Etkisi

YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN MÜTALAALAR

(Bu bölümde İngilizce yazılan veya İngilizceye çevrilen mütalaalar bulunmaktadır. İngilizceye çevrilen mütalaaların Türkçe metinlerine de yer verilmiştir)

32. UNAUTHORIZED REPRESENTATION and ARBITRATION AGREEMENT

• Whether, as a matter of Turkish law, the applicable law relating to an agent’s authority is the law of the place of business of the agent • What are the requirements of an agent’s authority to enter into a valid and binding arbitration agreement on behalf of a principal? • Specific authority to enter into arbitration agreements • No formal requirements for authority to enter into arbitration agreements • Ratification of unauthorised acts • Whether, an arbitration agreement must be in writing and signed in order to be valid and binding

33. YETKİSİZ TEMSİL ve TAHKİM SÖZLEŞMESİ

• Temsilcinin Yetkisine Uygulanacak Hukukun Temsilcinin İşyeri Hukuku Olup Olmadığı • Temsilcinin Tahkim Sözleşmesi Yapabilmesi İçin Özel Yetkiye Sahip Olması • Tahkim İçin Temsilciye Verilen Özel Yetkinin Sıhhat Şekline Tabi Olmaması • Yetkisiz Temsilcinin İşlemlerine İcazet • Tahkim Sözleşmesinin Sıhhat Şekli

34. FORM OF ARBITRATION AGREEMENT

• What are the requirements of an agent’s authority to enter into a valid and binding arbitration agreement on behalf of a principal? • Specific authority to enter into arbitration agreements • No formal requirements for authority to enter into arbitration agreements • Whether, an arbitration agreement must be in writing and signed in order to be valid and binding

35. TERMINATION OF WORK CONTRACT BY EMPLOYER

• Work Contract • Sub-contract • Termination of Work Contract by Employer • Anticipated Termination of Work Contract • Freedom of Contract • Principles of Good Faith • Conditions of Debtor’s Default • Current Damages • Future Damages • Potential Damages • Proof of Damages • Non-Pecuniary Damages • Loss of Profit • Non-Liability Agreement • Limitation of Liability • Art. 355 and 358 of former Turkish Code of Obligations

36. TERMINATION OF PERMANENT CONTRACT

• Default of the Debtor in Permanent Contract • Termination of Permanent Contract • Positive Damages and Negative Damages • Fault of the Debtor • Importance of Debtor’s Fault Degree
Tasarım ve yazılım NEVRES ürünüdür.
Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu
Quasar Tower, No: 2807, Büyükdere Caddesi, No: 76, 34394, Şişli, İstanbul – Türkiye
Tel: +90 212 263 35 25 Faks: +90 212 263 35 26
X