Hukuki Mütalaalar Cilt 3

BORÇLAR HUKUKUNA İLİŞKİN HUKUKÎ MÜTALAALAR

1. BORÇLU TEMERRÜDÜ ve SÖZLEŞMEDEN DÖNME

• Borcun Muaccel Olup Olmadığı • Borçlu Temerrüdü • Borçlu Temerrüdü İçin İhtar Şartı • Kanundan Doğan Vade •Alacaklının Sözleşmeden Dönmesi İçin Borçluya Uygun Mehil Tayini • Mehlin Uygun Olmamasının Sonuçları • Ödenen Bedelin Sözleşmeden Dönme Nedeniyle İadesi • İade Alacağına Faiz İşletilmesi • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Ön Ödemeli Konut Satışları • Satıcının Aldığı Bedeli Tüketiciye İade Yükümlülüğü

2. YÜKLEMELİ BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ ve BAĞIŞLAMADAN RÜCU

• Üst Hakkı • Bağışlama Sözleşmesi • Yüklemeli Bağışlama • Yüklemenin Haklı Sebeple Yerine Getirilememesi • Kusursuz İfa İmkânsızlığı • Bağışlamadan Rücu Hâlinde Bağışlayanın İade Talebinin Nispi Nitelikte Olması • Bağışlamadan Rücuda Bağışlananın İstem Tarihindeki Zenginleşmesi Ölçüsünde Bağışlama Konusunu Geri Vermekle Yükümlü Olacağı (TBK m. 295)

3. PORTFÖY TAZMİNATI (DENKLEŞTİRME BEDELİ)

• Borç İlişkisinin Nispiliği İlkesi • Üçüncü Kişi Aleyhine Sözleşme Yasağı • Tek Satıcılık Sözleşmesi • Distribütörlük Sözleşmesi • Portföy Tazminatı (Denkleştirme Bedeli)

4. GÜVEN SORUMLULUĞU ve TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

• Şirketler Topluluğu • Hâkim Şirket Sıfatı • Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 105 / f. 1 Çerçevesinde Şirketler Topluluğu • Hâkim Teşebbüs • Hâkim Ortak • Şirketler Topluluğuna Güvenden Doğan Sorumluluk • Güven Sorumluluğu • Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması • Üçüncü Şahsın İfası (TBK m. 83) • Üçüncü Şahsın Fiilini Taahhüt

5. İNTERNET DOLANDIRICILIĞI ve BANKANIN HUKUKÎ SORUMLULUĞU

• İnternet Dolandırıcılığı Nedeniyle Mevduattaki Paranın Gerçek Hak Sahibi Olmayan Kişilere Ödenmesi • Bu Yolla Ortaya Çıkan Zararın Kural Olarak Bankaya Ait Olduğu • Bankanın Bu Zararı Mevduat Müşterisine Yansıtıp Yansıtamayacağı Sorunu • Banka ile Mevduat Müşterisi Arasındaki Hukukî İlişki • Banka Müşterisinin Bankayı Koruma Yükümlülükleri

6. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİ ve SÖZLEŞMEDEN DÖNME

• Tüketicinin Sözleşmeden Serbestçe Dönme Hakkı • Tamamlanmış Eser • Eserin Teslimi • Ayıplı Teslim • Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı (TMK m. 2)

7. MADEN RUHSATI ve DEVLET HAKKI

• Maden Ruhsatının Haczi • Maden Ruhsatının Rehni • Devlet Hakkından Sorumluluk • Maden Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği • Vergi, Resim, Harç vb. Yükümlülüklerin Kanunla Konulabilmesi, Değiştirilebilmesi ve Kaldırılabilmesi (AY m. 73 / f. 3)

8. KOŞUL ve BORÇLU TEMERRÜDÜ NEDENİYLE SÖZLEŞMEDEN DÖNME

• Koşul • Geciktirici Koşul • Bozucu Koşul • Koşulun Dürüstlük Kuralına Aykırı Bir Eylemle Gerçekleştirilmesi • Koşulun Gerçekleştirilmesinin Dürüstlük Kuralına Aykırı Bir Eylemle Engellenmesi • Sözleşme Görüşmelerinde Koruma Yükümlülüklerinin İhlali Hâlinde Aynen İfa Talebi • Koruma Yükümlülüklerinin İhlalinde Borçlu Temerrüdü Nedeniyle Sözleşmeden Dönme • Yan Edim Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi Hâlinde Borçlu Temerrüdü Hükümlerine Dayanarak Sözleşmeden Dönme • Sözleşmeden Dönmede Borçlunun Kusurunun Önemi • Dönmenin Sonuçları • İspat Külfeti

9. SİGORTACININ HALEFİYETİ ve ÜRETİCİNİN HUKUKÎ SORUMLULUĞU

• Sigortacının Halefiyeti • Üreticinin Hukukî Sorumluluğu • Haksız Fiil Sorumluluğu • Salt Ekonomik Zarar • Borç İlişkisinin Nispiliği İlkesi • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Kapsamına Giren İşlemler • Ticari İş • Pasif Husumet Ehliyeti

10. ANONİM ŞİRKET PAYININ DEVRİ

• Anonim Şirkette Pay Sahipliği ve Payın Devri • Anonim Şirkette Pay Sahipliği Sıfatının Yitirilmesi • Dava Şartı • Taraf Sıfatı • Hukukî Yarar • İspat Yükü

11. FUTBOLCU TEMSİLCİLİĞİ - SİMSARLIK SÖZLEŞMESİ

• Futbolcu Temsilciliği • Simsarlık Sözleşmesi • Simsarın Ücrete Hak Kazanması • Şarta Bağlı Borç • FIFA Oyuncular Statüsü Komitesinin Yargı Yetkisi • TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun Yargı Yetkisi • Tahkim İtirazı • Adli Yargının Yargı Yetkisi • Görevli Mahkemenin Tespiti • Para Borçlarında Borçlu Temerrüdü • Temerrüt Faizi • Munzam Zarar

12. ESER SÖZLEŞMESİ ve ESERİN KABULÜ

• Eser Sözleşmesi • Eserin Kabulü • Geçici Kabul • Kesin Kabul • Eserin Kabulünde İhtirazî Kayıt Konulmaması • Gizli Ayıp • Çelişkili Davranış Yasağı

13. KİRA SÖZLEŞMESİNİN OLAĞANÜSTÜ FESHİ

• Kira Sözleşmesinin Olağanüstü Feshi • Olağanüstü Fesih Bildiriminin Parasal Sonuçları • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Tacirler Bakımından Uygulanması 8 Yıl Süreyle Ertelenen Hükümleri

14. AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ ve OLUMLU UYARLAMA KAYDI (I)

• Aşırı İfa Güçlüğü • Öngörülmezlik ve Önlenemezlik Kavramı • Sözleşmedeki Olumlu Uyarlama Kaydının Etkisi • Borçlunun Bildirim Yükümlülüğü • Müterafik Kusur • Hâkimin Sözleşmeye Müdahalesi

15. AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ ve OLUMLU UYARLAMA KAYDI (II)

• Aşırı İfa Güçlüğü • Sözleşmedeki Olumlu Uyarlama Kaydının Etkisi • Öngörülmezlik ve Önlenemezlik Kavramları • Hâkimin Sözleşmeye Müdahalesi • Külfet ve Yan Borç Kavramları • Borcun İhtirazî Kayıtla İfası

16. ÜRÜN (HASILAT) KİRASI - OTEL KİRASI

• Ürün (Hasılat) Kirası • Kiraya Verenin ve Kiracının Yükümlülükleri • Kiracının Kiralananı Kullanma ve İşletme Borcu • Kiracının Bakım ve Onarım Borcu • Kiracının Kiralananda Yapabileceği Değişikliklerin Sınırı • Sözleşmenin Yorumu • Dürüstlük Kuralına Aykırı İddiaların Reddi

17. ÖZEL YOLDAN PARAYA ÇEVİRME ANLAŞMALARI ve LEX COMISSORIA YASAĞI

• Kredinin Teminatı İçin Anonim Şirket Hisselerinin Bankaya Rehni • Rehinle Teminat Altına Alınan Alacağın Devri • Rehin Konusu Hisselerin Özel Yoldan Paraya Çevrilmesi • Borç Ödenmediğinde Rehinli Alacaklının Rehne Malik Olması (Lex Commissoria) Yasağı • Genel İşlem Şartları • Genel İşlem Şartlarına TMK m. 2’ye Aykırı Olarak Borçlu Aleyhine Konulan Kayıtlar • Şahısta Muvazaa • İnançlı Temlik • Dolaylı Temsil

18. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

• Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi • Sözleşmenin Muvazaalı Olması • Bakım Borcunun Bizzat Borçlu Tarafından İfasının Şart Olması • Derdestlik İddiası

19. NOTERİN HUKUKÎ SORUMLULUĞU

• Haksız Fiil • Maddi Zararın Unsurları • Başkasının Arazisine İyiniyetle Yapılan Haksız İnşaat • Eksik Teselsül

20. AHLAKA AYKIRI FİİLLE KASTEN ZARAR VERİLMESİ (TBK m. 49 / f. 2)

• Ahlaka Aykırı Fiille Kasten Zarar Verilmesi (TBK m. 49 / f. 2) • Doğrudan Kast ve Dolaylı Kast Ayrımı • TBK m. 49 / f. 2’nin Uygulama Alanı Bulabilmesi İçin Failin Dolaylı Kastının Yeterli Olması

21. KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI

• Kira Sözleşmesi • Aşırı İfa Güçlüğü • Olumsuz Uyarlama Kaydı • Haklı Sebeple Fesih • Cezai Şart • Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Düzenlemeler Çerçevesinde Dövizle Kiralama Yasağı ve İstisnası

22. AHLAKA AYKIRI FİİLLE KASTEN ZARAR VERİLMESİ (TBK m. 49 / f. 2)

• Ahlaka Aykırı Fiille Kasten Zarar Verilmesi (TBK m. 49 / f. 2) • Anonim Şirket Hisselerinin Devri • Devrin Şirkete Karşı Hüküm İfade Etmesi • Ortaklara Önalım Hakkı Tanındığı İddiası • Önalım Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi Amacıyla Genel Kurulun Çağrısız Yapıldığı İddiası • Payını Üçüncü Kişilere Devretmek İsteyen Şirket Ortağının Öncelikle Diğer Ortaklara Teklifte Bulunma Zorunluluğu

23. AŞIRI YARARLANMA (TBK m. 28)

• Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Akitlerde Aşırı Yararlanmanın Şartları • Davacının Müzayaka Hâlinde Olduğuna Dair İddiaları • Aşırı Yararlanmaya Dayalı Hakların Tabi Olduğu Hak Düşürücü Süre ve Bu Hakların Süresi İçinde Kullanılıp Kullanılmadığı • Yenilik Doğuran Hakların Kullanılmakla Sona Ermesi

MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN HUKUKÎ MÜTALAALAR

24. ATANMIŞ MİRASÇININ MURİSTEN ÖNCE VEFATI

• Muristen Önce Vefat Eden Yasal Mirasçının Durumu • Vasiyet Alacaklısı • Atanmış Mirasçı • Eşin Mirasçılığı • Vasiyetnameyle Mirasçı Olarak Atanan Eşin Muristen Önce Vefat Etmesi • Muristen Önce Vefat Eden Eşin Altsoyunun Miras Hakkı • Mirasçılık Sıfatına Mirasçılığın Mümkün Olmaması • Her Tabakada Halefiyet Kuralı • Zümre Mirasçılığı

25. MİRASIN ZIMNÎ KABULÜNÜN SAİKTE HATA NEDENİYLE İPTALİ

• Saikte Hata • Mirasın Zımnî Kabulü • Mirasın Zımnî Kabulünün Saikte Hata Nedeniyle İptali Davası • Borçlar Kanunu’nun Hataya İlişkin Hükümlerinin Tek Taraflı Hukukî İşlemlere Kıyasen Uygulanması (TMK m. 5)

26. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (TMK m. 510)

• Mirasçılıktan Çıkarma (Cezai Iskat) • Iskat Tasarrufunun İptali Davası • Tenkis Davası • Hak Düşürücü Süreler • Mirasçılıktan Çıkarmada Affın Etkisi

27. MURİS MUVAZAASI

• Muvazaa • Muris Muvazaası • Tenkise Tabi Sağlararası Kazandırmalar • Tenkis Davası • Davalıların Muristen İktisap Ettiği Taşınmazlar • Davalıların Üçüncü Kişilerden Satın Aldığı Taşınmazlar

28. TEREKE YÖNETİMİNDEKİ ŞİRKETLERDEN BİRİNİN DİĞERİNE KEFİL OLMASI

• Borç İlişkisinin Nispiliği İlkesi • Tereke Yöneticilerinin Asli Görevi • Tereke Yöneticilerinin Hukukî Sorumluluğu • Tereke Yöneticilerinin Hukuka Aykırı Davranışlarından Devletin Hukukî Sorumluluğu • Devletin Sulh Hukuk Mahkemesi Hâkimine Rücu Etmesi • Grup Şirketleri • Hâkim Hissedar • Hâkim Teşebbüs • Şirketler Topluluğu • Anonim Şirketlerde Genel Kurul ile Yönetim Kurulu Arasında İşlevler Ayrılığı İlkesi

KAVRAM DİZİNİ

(Dizindeki numaralar, hukukî mütalaa numaralarına işaret etmektedir.)
Tasarım ve yazılım NEVRES ürünüdür.
Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu
Quasar Tower, No: 2807, Büyükdere Caddesi, No: 76, 34394, Şişli, İstanbul – Türkiye
Tel: +90 212 263 35 25 Faks: +90 212 263 35 26
X