Eserlere Atıflar

1. ÇEVRE KİRLETİLMESİNDEN DOĞAN ZARARLARDAN HUKUKİ SORUMLULUK

 1. Kemal Oğuzman / Turgut Öz; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 4. Baskı İstanbul, 2005.
 2. Burhan Kuzu; İnsan Hakları Bağlamında Dünya Çevre Krizi, Prof. Dr. Kenan Tunçomağ’ın Anısına Armağan, İstanbul, 1997.
 3. Şener Akyol; Hukukta Uygulama Örnekleri, Borçlar Hukukunun Genel Hükümleri, C: II, İkinci Bası, İstanbul, 1992.
 4. Hüseyin Hatemi / Rona Serozan / Abdülkadir Arpacı; Eşya Hukuku, İstanbul, 1991.
 5. Ersan Şen; Çevre Ceza Hukuku, Ceza Hukuku Açısından Sağlıklı ve Düzenli Bir Çevrede Yaşama Hakkı, İstanbul, 1994.
 6. İlhan Ulusan; Türk Hukukunda Nükleer Zararlardan Doğan Hukuki Sorumluluk, Halid Kemal Elbir’e Armağan, İstanbul, 1996.
 7. Fahiman Tekil; Deniz Hukuku, 6. Baskı, İstanbul, 2001.
 8. Rona Serozan; Doğal Çevrenin Özel Hukuk Araçları ile Korunmasındaki Yetersizlikler, Selim Kaneti’ye Armağan, İstanbul, 1996.

2. TÜRK MEDENİ KANUNUNA GÖRE MÜRTEHİNİN MERHUNU TEMELLÜK (LEX COMMISSORIA) YASAĞI

 1. Kemal Oğuzman / Turgut Öz; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 3. Bası, İstanbul, 2000.
 2. Veysel Başpınar; Borç Sözleşmelerinin Kısmi Butlanı, Ankara, 1998.
 3. Onur K. Günel; Lex Commissoria Yasağı, Ankara, 1998.
 4. Rona Serozan; Mülkiyeti Saklı Tutma Anlaşması ve Teminaten Temlik (Pratik Gereksinimlere Uygun Biçimde Uygulanamayan İki İlginç Aynî Teminat), Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağan, İstanbul, 1999.
 5. Ali Erten; Bankacılık Uygulamasında Ticari İşletme Rehni, Ankara, 2001.
 6. Saibe Oktay Özdemir; Teminat Amaçlı Mülkiyet Devri Sözleşmeleri, Aysel Çelikel’e Armağan, İstanbul, 2001.
 7. Saibe Oktay Özdemir; Teminat Amaçlı Alacak Devri ve Toptan Temlik Sözleşmeleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C: LVII, S: 1-2, İstanbul, 1999.
 8. Mehmet Serkan Ergüne; Hukukumuzda Taşınır Rehninin Özellikle Teslime Bağlı Taşınır Rehninin Kuruluşu; İstanbul, 2002.
 9. Baki İlkay Engin; Alacağı Temlik Edenin Garanti Sorumluluğu, Ankara, 2002.
 10. Rona Serozan; Taşınır Eşya Hukuku, Eşya Hukukunun Temel Kavramları ve İlkeleri, Zilyetlik Mülkiyet, İntifa ve Rehin Uygulama Çalışmaları, İstanbul, 2002.
 11. Köksal Kocaağa; Türk Hukukunda Cezai Şart, (BK.m.158-161), Ankara, 2003.
 12. Mustafa Dural / Suat Sarı; Türk Özel Hukuku, Cilt I, Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, İstanbul, 2006.
 13. Havva Karagöz Çokyaşar; Roma Hukukunda Lex Commissoria Yasağının Kapsamı ve Bu Yasağın Uygulama Alanını Daraltan İşlemler, Prof. Dr. Aydın Aybay’a Armağan İstanbul, 2004.
 14. Burcu Kalkan; Türk Hukukunda Gabin, İstanbul, 2004.
 15. Mehmet Murat İnceoğlu; Sermaye Piyasasında Aracı Kurumların Hukuki Sorumluluğu, Ankara, 2004.
 16. Ömer Elmas; Ticari İşletme Rehninin Cebri İcra Hukuku Bakımından Sonuçları, Hukuk Dünyası Yıl: 15, Sayı: 1, İstanbul, 2005.
 17. Yavuz Selim Şener; Türk Hukukunda İpotek ve Uygulaması, İstanbul, 2005.
 18. Talih Uyar; Türk Medeni Kanunu, Gerekçeli - İçtihatlı, C: IV, Eşya Hukuku, (MK.683-1030), Ankara.
 19. Evren Kılıçoğlu; İcra Sözleşmeleri, İstanbul, 2005.
 20. Şirin Aydıncık; Bir İnançlı İşlem Türü Olarak Alacağın Teminat Amacıyla Temliki, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C: LXIV, 2006.
 21. Kemal Oğuzman / Özer Seliçi / Saibe Oktay Özdemir; Eşya Hukuku, 11. Bası, İstanbul, 2006.
 22. İsmail Gökhan Esin / Tunç Lokmanhekim;Birleşme ve Devralmalar, İstanbul, 2003.
 23. Seda İrem Çakırca;Adi Alacakların Rehni, İstanbul, 2006.
 24. Osman Sivil; Markanın Haczi ve Rehni, Legal Fikri ve Sinai Haklar Dergisi, Yıl: 3, S: 9, 2007.
 25. Rona Serozan; Taşınmaz Rehni, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C: LXIV/2, 2006.
 26. Hamdi Yasaman; Marka Hukuku, C: II, İstanbul, 2004.
 27. Yıldırım Beyazıt Önal / Mustafa Topaloğlu;İpotekli Konut Finansmanı ve Hukuku, Adana, 2007.
 28. Zekeriya Kurşat; Birlikte Rehin, Özer Seliçi’ye Armağan, Ankara, 2006.
 29. Hayri Domaniç; Birbirinin Aynı Olan Tüm Banka Kredi Sözleşmelerinin Tümü Emredici Kurallara Aykırı ve Geçersizdir, Hüseyin Ülgen’e Armağan, İstanbul, 2007.
 30. Hayri Domaniç; Birbirinin Aynı Olan Tüm Banka Kredi Sözleşmeleri ile Factoring Sözleşmelerinin Tümü Emredici Kurallara Aykırı ve Geçersizdir, İstanbul, 2007.
 31. Suat Sarı; Alacaklıya Rehni Paraya Çevirme Yetkisi Verilmesi, Legal Hukuk Dergisi, Şubat, 2007.
 32. Necip Kocayusufpaşaoğlu; Borçlar Hukuku, Genel Bölüm, 1. Cilt, 4. Bası, İstanbul, 2008.
 33. Burak Özen; Kefalet Sözleşmesi, İstanbul, 2008.
 34. Ali Cem Budak; İpoteğin Paraya Çevrilmesi, İstanbul, 2008.
 35. Faruk Acar; Rehin Hukukunda Taşınmaz Kavramı ve Özellikle Belirlilik İlkesi, Ankara, 2008.
 36. Ali Eskiocak; Teslime Bağlı Taşınır Rehninde Alacaklının Hukuki Durumu, İstanbul, 2009.
 37. Av. Fatma Kurt; Lex Commissoria (Mülküne Geçirme) Yasağı, İstanbul Barosu Dergisi Cilt 82, Sayı: 1, Yıl: 2008.
 38. Merve Ürem Çetinel; Eigentumsvorbehalt und andere Mobiliarsicherheiten, Mohr Siebeck, Tübingen, 2018.

3. TÜRK MEDENÎ KANUNUNA GÖRE MİRASIN REDDİ

 1. Zahit İmre / Hasan Erman; Miras Hukuku, İstanbul, 2003.
 2. Faruk Acar; Eşin Yasal Miras Payının Belirlenmesi, Ankara, 2003.
 3. Mustafa Dural / Turgut Öz; Türk Özel Hukuku, Cilt: IV, Miras Hukuku, İstanbul, 2003.
 4. Rona Serozan; Yeni Medeni Kanunun Miras Hukuku Alanındaki Yeniliklerinin Değerlendirilmesi, Ergun Özsunay’a Armağan, İstanbul, 2004.
 5. Halil Akkanat; Ölümün Özel Hukuk İlişkilerine Etkisi, İstanbul, 2004.
 6. Turgut Akıntürk; Türk Medeni Hukuku, Yeni Medeni Kanuna Uyarlanmış Aile Hukuku, C:II, Yenilenmiş, 9. Bası, İstanbul, 2004.
 7. Mehmet Helvacı; Anonim Ortaklıkların Bölünmesi, İstanbul, 2004.
 8. Rona Serozan / Baki İlkay Engin; Miras Hukuku, Ankara, 2004.
 9. Murat Doğan; Tapu Sicilinde Tasarruf Yetkisi Kısıtlamasının Şerhi Ankara, 2004.
 10. Cem Baygın; Türk Miras Hukukunda Alacaklıların Korunması, Ankara, 2005.
 11. Vedat Buz; Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Ankara, 2005.
 12. Mustafa Alper Gümüş; Türk Medeni Hukukunda Kayyımlık, İstanbul, 2006.
 13. Baki İlkay Engin; Yedek Mirasçılık, İstanbul, 2003.
 14. Harun Demirbaş; Yenilik Doğuran Haklar, İstanbul, 2007.
 15. Hüseyin Hatemi; Miras Hukuku, İstanbul, 2004.
 16. Arzu Genç Arıdemir; Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi, İstanbul, 2012.
 17. Kürşad Yağcı; Cezai Mirasçılıktan Çıkarma (Cezai Iskat), İstanbul, 2013.
 18. Hilmar Krüger (Hrsg.) / Yasemin Körtek (Hrsg.); Beiträge zum türkischen Recht, Erbrecht und Sozialrecht, BWV Berliner-Wissenschaft, Berlin, 2010.

4. AKDİN FESHİNDEN SONRA EDİMLERİN İADESİ

 1. Rona Serozan; Taşınır Eşya Mülkiyetinin Devrinde Aynî Tasarruf Sözleşmesinin Borçlanma Sözleşmesinden Ayrılığı ve Soyutluğu, Prof. Dr. Tahir Çağa’nın Anısına Armağan, İstanbul, 2000.
 2. Merve Ürem Çetinel; Eigentumsvorbehalt und andere Mobiliarsicherheiten, Mohr Siebeck, Tübingen, 2018.

5. TEMYİZ KUDRETİNDEN YOKSUN ŞAHISLARIN HUKUKÎ SORUMLULUĞU ÜZERİNE

 1. Kemal Oğuzman / Özer Seliçi / Saibe Oktay Özdemir; Kişiler Hukuku, (Gerçek ve Tüzel Kişiler, 7. Baskı, İstanbul, 2002.
 2. Serap Helvacı; Kişiler Hukuku, İstanbul, 2006.

6. İSVİÇRE BORÇLAR KANUNUNUN SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ÖN-ALIM, ALIM VE GERİ ALIM HAKLARINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERİ

 1. M. Alper Gümüş; Türk Medeni Kanununun Getirdiği Şerhler, İstanbul, 2003.
 2. Kemal Oğuzman / Özer Seliçi / Saibe Oktay Özdemir; Eşya Hukuku, İstanbul, 2006.
 3. Mustafa Alper Gümüş; Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, C: II, İstanbul, 2012.

7. L’ACTION EN REPARATION DU TORT MORAL

 1. Serap Helvacı; Kişiler Hukuku, İstanbul, 2006.

8. LA TRANSMISSIBILITÉ DE LA CRÉANCE EN INDEMNITÉ POUR TORT MORAL AUX HÉRITIERS

 1. Rona Serozan; Vererblichkeit höchstpersönlicher Rechte, Journées juridiques turco-suisses, Türkisch - Schweizerische Juristentage (Türk İsviçre Hukuk Haftası), İstanbul, 2004.
 2. Rona Serozan; Kişiye Sıkı Biçimde Bağlı Sayılan Manevi Hakların Mirasçılara Geçebilirliği, Özer Seliçi’ye Armağan, Ankara, 2006.
 3. Rona Serozan; Yeni Medeni Kanunun Miras Hukuku Alanındaki Yeniliklerinin Değerlendirilmesi, Ergun Özsunay’a Armağan, İstanbul, 2004.

9. BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİ ÇERÇEVESİNDE ADİ KEFALET SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN GELİŞMELER

 1. Burak Özen; Kefalet Sözleşmesi, İstanbul, 2008.
 2. Mustafa Alper Gümüş; Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, C: II, İstanbul, 2012.
 3. H. Murat Develioğlu; Kefalet Sözleşmesini Düzenleyen Hükümler Işığında Bağımsız Garanti Sözleşmeleri, İstanbul, 2009.

10. ESKİ MEDENİ KANUNUMUZLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK TÜRK MEDENİ KANUNUNA GÖRE SÖZLEŞMEDEN DOĞAN İPOTEK HAKKI

 1. Kemal Oğuzman / Özer Seliçi / Saibe Oktay Özdemir; Eşya Hukuku, İstanbul, 2009.
 2. Faruk Acar; Rehin Hukukunda Taşınmaz Kavramı ve Özellikle Belirlilik İlkesi, Ankara, 2008.
 3. İlker Öztaş; Paylı Mülkiyette Paydaşın Kullanma ve Yararlanma Hakkı, İstanbul, 2011
 4. Arzu Genç Arıdemir; Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi, İstanbul, 2012.

11. BORÇLAR HUKUKU MİRAS HUKUKU VE EŞYA HUKUKUNA İLİŞKİN HUKUKİ MÜTALAALAR (2000-2010)

 1. Mehmet Serkan Ergüne;Vasiyetnamenin Yorumu, İstanbul, 2011.

12. GEREKÇELİ KARŞILAŞTIRMALI NOTLU YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU ve TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ ve UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

 1. Arzu Genç Arıdemir;Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi, İstanbul, 2012.

13. GEREKÇELİ - KARŞILAŞTIRMALI - İÇTİHATLI - NOTLU TÜRK MEDENİ KANUNU, CİLT I, KİŞİLER HUKUKU, İSTANBUL, 2013.

 1. Cevdet Yavuz; Türk Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Güncellenmiş ve Yenilenmiş 9. Baskı, İstanbul, 2014.

14. GEREKÇELİ - KARŞILAŞTIRMALI - İÇTİHATLI - NOTLU TÜRK MEDENİ KANUNU, CİLT II, AİLE HUKUKU, İSTANBUL, 2013.

 1. Cevdet Yavuz; Türk Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Güncellenmiş ve Yenilenmiş 9. Baskı, İstanbul, 2014.

15. GEREKÇELİ - KARŞILAŞTIRMALI - İÇTİHATLI - NOTLU TÜRK MEDENİ KANUNU, CİLT III, MİRAS HUKUKU, İSTANBUL, 2013.

 1. Cevdet Yavuz; Türk Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Güncellenmiş ve Yenilenmiş 9. Baskı, İstanbul, 2014.

16. GEREKÇELİ - KARŞILAŞTIRMALI - İÇTİHATLI - NOTLU TÜRK MEDENİ KANUNU, CİLT IV, EŞYA HUKUKU, İSTANBUL, 2013.

 1. Cevdet Yavuz; Türk Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Güncellenmiş ve Yenilenmiş 9. Baskı, İstanbul, 2014.
Tasarım ve yazılım NEVRES ürünüdür.
Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu
Quasar Tower, No: 2807, Büyükdere Caddesi, No: 76, 34394, Şişli, İstanbul – Türkiye
Tel: +90 212 263 35 25 Faks: +90 212 263 35 26
X