Hizmetlerimiz

UZMANLIK ALANLARIMIZ VE HİZMETLERİMİZ

Hukuk büromuz, kurucusu ve yöneticisi Prof. Dr. İlhan Helvacı’nın özel hukuk alanındaki 25 yılı aşkın bilgi birikimi ve meslekî tecrübesiyle bağlantılı olarak özel hukukun birçok alanında faaliyet göstermektedir. Hukuk büromuz özellikle aşağıdaki konularda yerli ve yabancı müvekkillerimize üstün kalitede hukukî danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermeyi amaçlamaktadır:

▪ Sözleşmeler Hukuku
▪ Uluslararası Sözleşmeler Hukuku
▪ Şirketler ve Ticaret Hukuku
▪ Bankacılık ve Finans Hukuku
▪ Sorumluluk Hukuku
▪ Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku
▪ Aile ve Miras Hukuku
▪ İş Hukuku
▪ Yabancılar Hukuku ve Milletlerarası Özel Hukuk
▪ Fikri Mülkiyet ve Bilişim Hukuku
▪ Dava ve Tahkim
▪ IT, Telekom ve Medya Hukuku

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Sözleşmeler hukuku, Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu’nun en yoğun çalıştığı özel hukuk alanıdır. Büromuzda, büromuzun kurucusu ve yöneticisi Prof. Dr. İlhan Helvacı’nın sözleşmeler hukuku alanındaki 25 yılı aşkın tecrübesinin ve bilgi birikiminin önderliğinde özellikle, sözleşme görüşmeleri, sözleşmelerin kurulması, sözleşmelerin şekli, genel işlem şartları, sözleşmelerin yorumlanması, sözleşmelerin geçersizliği, muvazaalı işlemler, ön sözleşmeler ve opsiyon sözleşmeleri, inançlı işlemler, sözleşmelerin yanılma, aldatma, korkutma ve aşırı yararlanma iddialarıyla iptali, temsil, yetkisiz temsil ve vekâlete ilişkin uyuşmazlıklarla ilgili hukukî danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır. Sözleşmelere ilişkin genel ilkelerle ilgili hizmetlerin yanı sıra iş hayatında sıkça karşılaşılan özel sözleşme tipleri olarak adlandırılabilecek taşınır ve taşınmazların satışı, kiralanması, finansal kiralama, eser, inşaat, kefalet, garanti, faktoring, distribütörlük, lisans, know-how, hisse devir sözleşmeleri ve bunlara ilişkin uyuşmazlıklarla ilgili olarak da hukukî danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER HUKUKU

Hukuk büromuzda, uluslararası sözleşmeler hukuku alanında yerli ve yabancı müvekkillere özellikle yabancılık unsuru taşıyan satış, distribütörlük, inşaat, joint-venture ve lisans sözleşmelerinin müzakere edilmesi, akdedilmesi ve ifa edilmesi konusunda CISG gibi uluslararası anlaşmalar ve FIDIC gibi yapılanmaların tip sözleşme örnekleri ışığında hukukî danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

ŞİRKETLER HUKUKU

Hukuk büromuzda, yerli ve yabancı müvekkillere ticaret hukuku ve şirketler hukukunun birçok alanında özellikle şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması, şirketlerin kuruluşu, ticaret siciline tescili, ortaklar arası ilişkilerin düzenlenmesi, ulusal veya uluslararası şirketlerin birleşmesi veya devralınması, joint-ventures, private equity, kurumsal yönetim (corporate governance), yönetim kurulu üyelerinin sorumlulukları ve şirketlerin yeniden yapılandırılması gibi önemli konularda hukukî danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

BANKACILIK VE FİNANS

Kurulduğu günden itibaren uygulamada bankalara hukukî danışmanlık ve eğitim hizmetleri veren büromuz bankacılık ve finans alanında özellikle Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar, banka kredi sözleşmeleri, kefalet sözleşmeleri, ipotek, rehin sözleşmeleri, garanti sözleşmeleri, yatırım bankacılığı, hisse devirleri, uluslararası proje finansmanı (yap – işlet – devret sözleşmeleri), şirket finansmanı gibi konularda yerli ve yabancı müvekkillere hukukî danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

SORUMLULUK HUKUKU

Ticaret hayatında önemli uyuşmazlıkların doğduğu sorumluluk hukuku alanında çeşitli yerli ve yabancı müvekkillere özellikle hukuka aykırı eylemlerden doğan sorumluluk, bu kapsamda kusura dayalı sorumluluk hâlleri, kusursuz sorumluluk hâlleri (hakkaniyet sorumluluğu, adam çalıştıranın sorumluluğu, bina malikinin sorumluluğu, nükleer santral gibi tehlikeli işletmelerin sorumluluğu, çevrenin kirletilmesinden doğan sorumluluk, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç işletenin sorumluluğu), ölüm, beden bütünlüğünün ihlâli, kişilik haklarının ihlâli, maddî tazminat, manevî tazminat davaları, destekten yoksun kalma tazminatı; sözleşmelerin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesinden doğan sorumluluk hâlleri (borcun ifasının imkânsız hâle gelmesi, borçlu temerrüdü ve buna bağlı olumlu ve olumsuz zarar talepleri) konusunda hukukî danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

AİLE VE MİRAS HUKUKU

Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu, gerek kurucusu ve yöneticisi Prof. Dr. İlhan Helvacı’nın medenî hukuk alanında 25 yılı aşkın süredir sahip olduğu bilgi birikimi ve mesleki tecrübesi gerekse de büronun kurulduğu günden beri bu tarz uyuşmazlıklar bakımından tercih edilmesi sebebiyle aile ve miras hukukunu temel çalışma alanlarından biri olarak nitelendirmektedir. Bu kapsamda büromuzda yerli ve yabancı müvekkillere aile hukuku alanında özellikle boşanma davası, evliliğin iptali davası, bunlara bağlı olarak çocuk ile anne ve babası arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve nafaka, ayrılık davası, mal rejimi sözleşmeleri akdedilmesi ve tasfiye edilmesi, soy bağı uyuşmazlıklarından doğan davalar, evlât edinme, miras hukuku alanında ise özellikle miras paylarının belirlenmesi, terekenin tespiti, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisi, miras payının devri sözleşmeleri, muris muvazaası, miras şirketinin yönetimi, miras taksimi ve bu olguların şirketler bakımından etkileri gibi konularda hukukî danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

Hukuk büromuz, yerli ve yabancı müvekkillerine gayrimenkul ve inşaat hukuku alanında geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Özellikle, taşınmaz satış sözleşmeleri, taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, alım-önalım-geri alım sözleşmeleri, taşınmazların sınırlı aynî haklarla (özellikle intifa hakkı, oturma hakkı, geçit hakkı, Türk parası ve yabancı para üzerinden ipotek hakları gibi haklarla) sınırlandırılması, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, ulusal ve uluslararası inşaat sözleşmeleri, kentsel dönüşümle ilgili sözleşmeler, üst hakkı, yap-işlet-devret sözleşmeleri, proje finansmanları bu alanlara örnek olarak gösterilebilir.

İŞ HUKUKU

Hukuk büromuzda, işçi - işveren ilişkilerinin gerek sağlıklı bir şekilde kurulması gerekse de bu ilişkilerden ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların en âdil biçimde çözümü konusunda yerli ve yabancı müvekkillere hukukî danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir. Bu alanlara, iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, sözleşme görüşmelerinde müzakerelere katılma, şirket birleşme ve devralmaları sonucunda ortaya çıkabilecek iş hukukundan kaynaklanan sorunların çözümü, iş sözleşmesinin feshi hâlinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar örnek olarak gösterilebilir.

YABANCILAR HUKUKU VE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK

Hukuk büromuz, ülkemizin son yıllarda özellikle finans alanında önemli bir cazibe merkezi hâline gelmesi ile birlikte ülkemize yatırım yapmak isteyen yabancıların gerek yabancılar hukuku (kişisel durumları, aile ve miras hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkları), gerekse de özellikle sözleşmeler hukuku alanında karşılaşabilecekleri sorunların önlenmesi ve mevcut sorunlarının çözümü konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermeyi hedeflemektedir.

FİKRİ MÜLKİYET VE BİLİŞİM HUKUKU

Hukuk büromuzda, yerli ve yabancı müvekkillere, buluşlar, endüstriyel tasarımlar, faydalı modeller, markalar, bilgisayar programları, patentler, e- ticaret, lisans sözleşmeleri, internet üzerinden kişilik haklarının ihlâli konularında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar konusunda hukukî danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir. 

DAVA VE TAHKİM

Hukuk büromuz, yerli ve yabancı müvekkillere, özel hukuktan doğan ve gerek adli yargıda görülen gerekse ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde hakem veya hakemler eli ile çözüme kavuşturulan uyuşmazlıklarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermeyi hedeflemektedir.

IT TELEKOM VE MEDYA HUKUKU

Büromuz, IT, Telekom ve medya alanında, sözleşmeler, lisanslama ve regülasyon problemleri, erişim ve dağıtım, özel vergi meseleleri, rekabet, uyuşmazlık çözümleri ve finans konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

 

Tasarım ve yazılım NEVRES ürünüdür.
Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu
Quasar Tower, No: 2807, Büyükdere Caddesi, No: 76, 34394, Şişli, İstanbul – Türkiye
Tel: +90 212 263 35 25 Faks: +90 212 263 35 26
X