YARARLANILAN KAYNAKLAR

Faruk Acar; Kira Hukuku Şerhi, (TBK.m.299 – 321), 2. Baskı, İstanbul, 2015.

Cem Akbıyık; Karma Bağışlama Kavramı ve Miras Hukukundaki Yeri, İstanbul, 1997.

Jale Akipek / Turgut Akıntürk; Eşya Hukuku, İstanbul, 2009.

Halil Akkanat; Kefaletin Fer’iliği İlkesi ve Banka Ticari Kredileri, Necip Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan, İstanbul, 2004.

Halil Akkanat; Taşeronluk Sözleşmesi, İstanbul, 2000.

Teoman Akünal; Türk Medenî Hukukunda Tüzel Kişiler, İstanbul, 1988.

Şener Akyol; Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, 2. Baskı, İstanbul, 2006.

Şener Akyol; Medenî Hukukta Çelişki Yasağı, İstanbul, 2007.

Yavuz Alangoya; “Senede Karşı Senetle İspat” Kuralı ve “Hayatın Olağan Akışı” Kavramı, Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan, Ankara, 2004.

Fahrettin Aral / Hasan Ayrancı; Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, İstanbul, 2012.

Arzu Genç Arıdemir; Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Manevi Tazminat, İstanbul, 2008.

Sabih Arkan; Ticari İşletme Hukuku, Ankara, 2005.

Sabih Arkan; İpotekli Gayrimenkulün Sigortalanması Halinde Alacaklının Hukuki Durumu, BATİDER, C: XIV, S: 3, 1988, s: 63-82.

Murat Aydoğdu / Nalan Kahveci; Türk Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 2. Baskı, Ankara, 2014.

Nami Barlas; Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, İstanbul, 2012.

Nami Barlas / Ercüment Erdem; Les dispositions du CC turc concernant l’hypothèque libellée en monnaie étrangère, in Journées juridiques turco-suisses, Türkisch-Schweizerische Juristentage, Türk - İsviçre Hukuk Haftası, İstanbul, 2005.

Nami Barlas; Türk Hukuk Sisteminde Banka Teminat Mektupları, İstanbul, 1986.

Veysel Başpınar; Vekilin Özen Borcundan Doğan Sorumluluğu, Ankara, 2004.

Başak Baysal; Sözleşmenin Uyarlanması, İstanbul, 2009.

Tamer Bozkurt; Türk Hukukunda ve Uygulamada Tellallık, Ankara, 2007.

Vedat Buz; Yenilik Doğuran Haklar, Ankara, 2005.

Olivier Cornaz; La conversion des actes juridiques, Lausanne, 1937.

Ersin Çamoğlu / Reha Poroy / Ünal Tekinalp; Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, İstanbul, 2009.

Aysel Çelikel / Bahadır Erdem; Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul, 2010.

Bülent Davran; Rehin Hukuku Dersleri, İstanbul, 1972.

Hüseyin Murat Develioğlu; Takas, İstanbul, 2011.

Adnan Deynekli / Mustafa Saldırım; Öğretide ve Uygulamada İhtiyati Haciz, 6098 Sayılı TBK. ve 6100 Sayılı HMK İşlenmiş 3. Bası, Ankara, 2011.

Ümit Yaşar Doğanay; Adi Şirket Akdi, İstanbul, 1968.

Hayri Domaniç; Adi - Kollektif ve Komandit Şirketler, İstanbul, 1988.

Hayri Domaniç; Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C: I, İstanbul, 1988.

Hayri Domaniç; Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C: IV, Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul, 1990.

Mustafa Dural / Suat Sarı; Türk Özel Hukuku, Cilt I, Temel Kavramlar ve Medenî Kanunun Başlangıç Hükümleri, 6. Bası, İstanbul, 2011.

Mustafa Dural / Turgut Öz; Türk Özel Hukuku, Cilt IV, Miras Hukuku, İstanbul, 2011.

Mustafa Dural / Turgut Öz; Türk Özel Hukuku, Cilt IV, Miras Hukuku, İstanbul, 2012.

Mustafa Dural / Turgut Öz; Türk Özel Hukuku, Cilt IV, Miras Hukuku, İstanbul, 2015.

Senem Eken; Yabancı Para İpoteği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006.

Baki İlkay Engin; Alacağı Temlik Edenin Garanti Sorumluluğu, Ankara, 2002.

Fikret Eren; Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, Ankara, 2014.

Fikret Eren; Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 8. Bası, İstanbul, 2010.

Fikret Eren; 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Ankara, 2014.

Fikret Eren / Kemal Tahir Gürsoy / Erol Cansel; Türk Eşya Hukuku, Ankara, 1978.

Mehmet Serkan Ergüne; Olumsuz Zarar, İstanbul, 2008.

Mehmet Serkan Ergüne; Üst Hakkının Tasarruf İşlemlerine Konu Olmasına İlişkin Hukukî Sorunlar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 66, Sayı: 1, 2008, s: 275-291.

Gönen Eriş; Uygulamalı Kooperatifler Hukuku, Yenilenmiş 3. Baskı, Ankara, 2001.

Gönen Eriş; Açıklamalı İçtihatlı Ticaret Kanunu, C: II, 2. Baskı, Ankara, 2010.

Gönen Eriş; Açıklamalı - İçtihatlı Uygulamalı Çek Hukuku, Ankara, 2004.

Turhan Esener; Mukayeseli Hukuk ve Hususiyle Türk - İsviçre Borçlar Hukuku Bakımından Salahiyete Müstenit Temsil, Ankara, 1961.

Feyzi Necmeddin Feyzioğlu; Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C: II, İstanbul, 1977.

Yeşim Gülekli; İpoteğin Taşınmaz ve Alacak Açısından Kapsamı, İstanbul, 1992.

Mustafa Alper Gümüş; Türk-İsviçre Borçlar Hukukunda Vekilin Özen Borcu, İstanbul, 2001.

Alper Gümüş; Yeni 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Kira Sözleşmesi, (TBK.m.299-356), İstanbul, 2011.

Kemal Tahir Gürsoy / Fikret Eren / Erol Cansel; Türk Eşya Hukuku, Ankara, 1978.

Osman Gürzumar; Türk Medeni Hukukunda Üst Hakkı, İstanbul, 2001.

Hüseyin Hatemi / Rona Serozan / Abdülkadir Arpacı; Eşya Hukuku, İstanbul, 1991.

Ayşe Havutçu; Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Temerrüt ve Müspet Zararın Tazmini, İzmir, 1995.

İlhan Helvacı; Türk Medenî Kanunu’na Göre Lex Commissoria (Mürtehinin Merhunu Temellük) Yasağı, (MK.m.788/c.2 ve MK.m.863), İstanbul, 1997.

İlhan Helvacı; Eski Medenî Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak Türk Medenî Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı, İstanbul, 2008.

İlhan Helvacı; Gerekçeli - Karşılaştırmalı - İçtihatlı - Notlu Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, İstanbul, 2011.

İlhan Helvacı; Eski Medenî Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak Türk Medenî Kanununa Göre Mirasın Reddi, 2. Tıpkı Baskı, İstanbul 2014.

Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Thomas Geiser; Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch II, Art. 457-977 ZGB, Art. 1-61 SchlT ZGB, 2. Auflage, Basel, 2003.

M. Murat İnceoğlu; Kira Hukuku, Cilt 1, İstanbul, 2014.

M. Murat İnceoğlu; Kira Hukuku, Cilt 2, İstanbul, 2014.

M. Murat İnceoğlu; Kira Hukukunda Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, 2013, Cilt 9, S: 103-104, s: 52-88.

Murat İnceoğlu; Borçlar Hukukunda Doğrudan Temsil, İstanbul, 2009.

Selim Kaneti; Hukuki İşlemlerin Çevrilmesi (Tahvili), İstanbul, 1972.

M. Reşit Karahasan; Yeni Türk Medeni Kanunu, Eşya Hukuku, İkinci Cilt, İstanbul, 2007.

Arif Kocaman; Alacağın Temlikinin Benzer Üçlü İlişkiler Karşısındaki Teorik Sınırı Sorunu, Ankara, 1989.

Necip Kocayusufpaşaoğlu; Borçlar Hukuku, Genel Bölüm, İstanbul, 2014.

Necip Kocayusufpaşaoğlu; Borçlar Hukuku, Genel Bölüm, Cilt I, Borçlar Hukukuna Giriş, Hukuki İşlem, Sözleşme, İstanbul, 2008.

Necip Kocayusufpaşaoğlu; İşlem Temelinin Çökmüş Sayılabilmesi İçin Sosyal Felaket Olarak Nitelenebilecek Olağanüstü Bir Olayın Gerçekleşmesi Şart mıdır?, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul, 2000, s: 503-514.

Necip Kocayusufpaşaoğlu, Miras Hukuku, 3. Bası, İstanbul, 1987.

Cengiz Serhat Konuralp; İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler, İstanbul, 2013.

Bülent Köprülü / Selim Kaneti; Sınırlı Aynî Haklar, İstanbul, 1982-1983.

Zekeriya Kurşat; Borçlar Hukuku Alanında Hile Kavramı, İstanbul, 2003.

Baki Kuru; Hukuk Muhakemeleri Usulü, C: 2, İstanbul, 2001.

Baki Kuru; Hukuk Muhakemeleri Usulü, C: 6, İstanbul, 2001.

Baki Kuru; Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6. Baskı, C: V, İstanbul, 2001.

Baki Kuru; İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, İstanbul 2006.

Baki Kuru / Ramazan Aslan / Ejder Yılmaz; İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 28. Baskı, Ankara, 2014.

Baki Kuru / Ramazan Arslan / Ejder Yılmaz; Medenî Usul Hukuku, 6100 Sayılı HMK’na Göre Yeniden Yazılmış 22. Baskı, Ankara, 2011.

Hans Leemann; Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band IV, Sachenrecht, II. Abteilung, Art. 730-918, Bern, 1925.

Erdoğan Moroğlu; Notlu İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, 7. Bası, İstanbul 2001.

Karl Oftinger / Rolf Bär; Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band: IV, Das Sachenrecht, Abteilung 2/c, Das Fahrnispfand, Dritte neubearbeitete Auflage, Zürich, 1981.

Kemal Oğuzman; Medeni Hukuk Dersleri, İstanbul, 1990.

Kemal Oğuzman; Miras Hukuku, Gözden Geçirilmiş 6. Bası, İstanbul, 1995.

Kemal Oğuzman / Turgut Öz; Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul, 2005.

Kemal Oğuzman / Turgut Öz; Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul, 2009.

M. Kemal Oğuzman / M. Turgut Öz; Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 8. Bası, İstanbul, 2010.

Kemal Oğuzman / Turgut Öz; Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C: 1, İstanbul, 2011.

M. Kemal Oğuzman / M. Turgut Öz; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C: 1, İstanbul, 2013.

M. Kemal Oğuzman / M. Turgut Öz; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C: 2, İstanbul, 2013.

M. Kemal Oğuzman / Nami Barlas; Medenî Hukuk, Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar, İstanbul, 17.Bası, 2011.

M. Kemal Oğuzman / Özer Seliçi / Saibe Oktay-Özdemir; Eşya Hukuku, Gözden Geçirilmiş 11. Bası, İstanbul, 2006.

Kemal Oğuzman / Özer Seliçi / Saibe Oktay-Özdemir; Eşya Hukuku, İstanbul, 2009.

M. Kemal Oğuzman / Özer Seliçi / Saibe Oktay-Özdemir; Eşya Hukuku, İstanbul, 2012.

Kemal Oğuzman / Özer Seliçi / Saibe Oktay-Özdemir; Eşya Hukuku, 17. Baskı, İstanbul, 2014.

M. Kemal Oğuzman / Özer Seliçi / Saibe Oktay-Özdemir; Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), 9. Bası, İstanbul, 2009.

Kemal Oğuzman / Özer Seliçi / Saibe Oktay-Özdemir; Kişiler Hukuku, Gerçek ve Tüzel Kişiler, İstanbul, 2010.

Saibe Oktay-Özdemir; Sinai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri ve Rekabet Hukuku Düzenlemelerinin Lisans Sözleşmelerine Uygulanması, İstanbul, 2002.

M. Tufan Öğüz; Türk Hukukunda Vakıf Tüzel Kişiliğinin Hukuki Esasları, İstanbul 2007.

M. Turgut Öz; İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, İstanbul, 1989.

M. Turgut Öz; Sebepsiz Zenginleşme, İstanbul, 1990.

Turgut Öz; İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat, İstanbul, 2012.

M. Özbek; Noter Senetlerinde Sahtelik, Ankara, 2009.

Burak Özen; Haksız Zilyetlikte İade, İstanbul, 2003.

Burak Özen; Kefalet Sözleşmesi, İstanbul, 2008.

Burak Özen; Türk Medenî Hukukunda Eşya Üzerinde İntifa Hakkı, İstanbul, 2008.

Ergun Özsunay; Medenî Hukukumuzda Tüzel Kişiler, İstanbul, 1982.

Ergun Özsunay; Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İnançlı Muameleler, İstanbul, 1968.

Fırat Öztan; Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara, 2005.

Ali İhsan Özuğur; Türk Medeni Kanunundan Önce ve Sonra Miras Hukuku, Ankara, 2009.

Hakan Pekcanıtez / Oğuz Atalay / Muhammet Özekes; Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2007.

Hakan Pekcanıtez / Oğuz Atalay / Muhammet Özekes; Medeni Usul Hukuku, 9. Bası, Ankara 2010.

Hakan Pekcanıtez / Oğuz Atalay / Muhammet Özekes; Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerine Göre Medeni Usul Hukuku, 14. Bası, Ankara, 2013.

Reha Poroy / Ünal Tekinalp; Kıymetli Evrak Hukuku, 16. Bası, İstanbul, 2005.

Reha Poroy / Ünal Tekinalp / Ersin Çamoğlu; Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, Güncelleştirilmiş 11. Basım, İstanbul, 2009.

Safa Reisoğlu; Yeni Medenî Kanun Hükümlerine Göre Yabancı Para İpoteği, Bankacılar Dergisi, S: 45, Yıl: 2003, s: 66-80.

Seza Reisoğlu; Medenî Kanunun Bankaları İlgilendiren Başlıca Farklı Düzenlemeleri, Bankacılar Dergisi, S: 40, Yıl, 2002, s: 67-74.

Seza Reisoğlu; Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Kefalet, Ankara, 1992.

Seza Reisoğlu; Türk Kefalet Hukuku, İstanbul, 2013.

Seza Reisoğlu; Yabancı Para İpoteği, Bankacılar Dergisi, S: 44, Yıl: 2003, s: 43-55.

Suat Sarı; Taşınmaz Rehninde Belirlilik (Muayyenlik) İlkesi, Kemal Oğuzman’a Armağan, İstanbul, 2000, s: 963-1011.

Suat Sarı; Vekâlet Sözleşmesinin Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi, İstanbul, 2004.

Özer Seliçi, Borçlar Kanunu’na Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, İstanbul, 1977.

Rona Serozan; Kişiler Hukuku (Tüzel Kişiler), İstanbul, 1994.

Rona Serozan; Medeni Hukuk, Genel Bölüm, İstanbul, 2004.

Rona Serozan; Sözleşmeden Dönme, İstanbul, 2007.

Rona Serozan / Baki İlkay Engin; Miras Hukuku, 4. Baskı, Ankara, 2014.

Rona Serozan; İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, 6. Bası, İstanbul, 2014.

Pascal Simonius / Thomas Sutter; Schweizerisches Immobiliar-sachenrecht, Band: II, Die beschränkten dinglichen Rechte, Basel, 1990.

Lale Sirmen; Yeni Türk Medenî Kanununda Yabancı Para Üzerinden Taşınmaz Rehni Kurulmasına İlişkin Düzenlemeler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 52, Sayı: 1, 2003, s: 1-12.

Lale Sirmen; Eşya Hukuku, 2013, Ankara.

Paul Henri Steinauer; Les droits réels, Tome: III, Servitudes personnelles, Charges foncières, Droits de gage immobiliers, Droits de gage mobiliers, Troisième édition, Berne, 2003.

Ayfer Kutlu Sungurbey; Yetkisiz Temsil, Özellikle Culpa in Contrahendo (Sözleşmenin Görüşülmesinde Kusur) ve Olumsuz Zarar, İstanbul, 1988.

Sarper Süzek; İş Hukuku, İstanbul, 2012.

Sermaye Piyasası Kurulu; Sermaye Piyasası Araçları, SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2, Ankara, 2007.

Yavuz Selim Şener; Türk Hukukunda İpotek ve Uygulaması, İstanbul, 2005.

Şükran Şıpka; Türk Hukukunda Kanuni Önalım (Şuf’a) Hakkı (MK.m.659), (Hukuki Niteliği ve Kullanma Koşulları), İstanbul, 1994.

Haluk Tandoğan; Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, C: 1, İstanbul, 1989.

Haluk Tandoğan; Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, C: 2, İstanbul, 1989.

Gülören Tekinalp; Milletlerarası Özel Hukuk, Bağlama Kuralları, İstanbul, 2009.

Selahattin Sulhi Tekinay / Sermet Akman / Haluk Burcuoğlu / Atilla Altop; Tekinay Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul, 1993.

Selahattin Sulhi Tekinay / Sermet Akman / Haluk Burcuoğlu / Atilla Altop; Tekinay Eşya Hukuku, Cilt 1, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1989.

Pierre Tercier; Les contrat spéciaux, Zurich – Bale – Genève, 2003.

Luc Thévenoz / Franz Werro / Benedict Winiger; Commentaire Romand, Code des obligations I, Genève / Bâle / Munich, 2003.

Mustafa Topaloğlu; Maden Hukuku, Adana, 2011.

Aziz Can Tuncay / Ömer Ekmekçi; Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, İstanbul, 2011.

Talih Uyar; İcra Hukukunda Rehnin Paraya Çevrilmesi, 2. Baskı, Ankara, 1992.

Turgut Uygur; Açıklamalı - İçtihatlı Borçlar Kanunu, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, C: I, Giriş ve Madde 1-40, Ankara, 2003.

Hüseyin Ülgen / Mehmet Helvacı / Abuzer Kendigelen / Arslan Kaya / N. Füsun Nomer Ertan; Ticari İşletme Hukuku, İstanbul, 2015.

M. Yalman / E. Taylan; Adi Ortaklık, Ankara, 1976.

Cevdet Yavuz; Türk Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, 7. Bası, İstanbul, 2007.

Cevdet Yavuz; Borçlar Hukuku Dersleri, Özel Hükümler, İstanbul, 2011.

Cevdet Yavuz; Türk Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, 9. Baskı, İstanbul, 2014.

Cevdet Yavuz / Faruk Acar / Burak Özen; Türk Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, İstanbul, 2014.

Nihat Yavuz; Ayıplı İfa, Ankara, 2008.

Mustafa Fadıl Yıldırım; Borçlar Hukukuna Göre Sözleşmenin Kuruluşunda Hile, Ankara, 2002. 

 

Tasarım ve yazılım NEVRES ürünüdür.
Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu
Quasar Tower, No: 2807, Büyükdere Caddesi, No: 76, 34394, Şişli, İstanbul – Türkiye
Tel: +90 212 263 35 25 Faks: +90 212 263 35 26
X