Makaleler

Türkçe, İngilizce, Fransızca makaleler.

Türkçe Makaleler

1. Temyiz Kudretinden Yoksun Şahısların Hukukî Sorumluluğu Üzerine, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Prof. Dr. Orhan Münir Çağıl’a Armağan Sayısı, Yıl: 1997, Cilt: LV, Sayı: 4, s: 145-171.

2. İsviçre Borçlar Kanununun Sözleşmeden Doğan Ön-alım, Alım ve Geri Alım Haklarına İlişkin Değişiklikleri (İsviçre Borçlar Kanunu madde 216/fıkra 2, fıkra 3, madde 216a-216e), Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl: 19-20, Sayı: 1-2, 1999-2000, Prof. Dr. Aysel Çelikel’e Armağan, İstanbul, 2001, s: 397-417.

3. Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davasında Ayırt Etme Gücünün (Temyiz Kudretinin) İspatı, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, C: II, İstanbul, 2002, s: 1113-1150.

4. Kişilik Haklarını Koruyan Davalar ve Tazminat Davaları, Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı: 3, Nisan, Yıl: 2005, s: 261-265.

5. Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Hukuka Aykırı Eylemlerden Sorumluluğa İlişkin Hükümlerinin Ana Hatlarıyla Değerlendirilmesi, Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı 4, Ağustos, Yıl: 2005, s: 101-108.

6. Banka Kredi Sözleşmeleri Çerçevesinde Adi Kefalet Sözleşmesine İlişkin Gelişmeler, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl: 2007, Cilt: LXV, S: 1, s: 263-272.

7. Sanayi İşletmelerinde Ticari İşletme Rehni Üzerine (Ticari İşletme Rehni Kanunu Ek Madde 2), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl: 2007, Cilt: LXV, S: 1, s: 273-284.

8. Özürlüler Hakkında Kanun’un Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Medeni Kanun ve Noterlik Kanunu Bakımından Getirdiği Değişiklikler Üzerine (Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Tasarıları Hakkında Bazı Saptamalar), Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, Cilt: II, İstanbul, 2007, s: 1865-1876.

9. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Boşanma Nedeniyle Sona Ermesi Halinde Artık Değere Katılma Alacağının Tabi Olacağı Zamanaşımı Süresi Üzerine, (İçtihadı Birleştirme Kararını Gerektiren Bir Durum), Rona Serozan’a Armağan, Cilt:I, İstanbul, 2010, s: 969-980.

Fransızca Makaleler

1. L’action en réparation du tort moral, Annales de la Faculté de Droit d’İstanbul, XXXIII, No: 50, İstanbul, 2001, s: 213-241.

2. Quelques réflexions sur l’article 559 du nouveau Code civil turc, Annales de la Faculté de Droit d’İstanbul, XXXIV, No: 51, İstanbul, 2002, s: 311-316.

3. La transmissibilité de la créance en indemnité pour tort moral aux héritiers, (Code Civil Turc art. 25/al. 4), Annales de la Faculté de Droit d’İstanbul, XXXV, No: 52, İstanbul, 2003, s: 339-347.

4. Réflexions sur certains problèmes relatifs à la propriété commune des héritiers, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, Cilt II, İstanbul, 2001, s: 893-903.

5. Le préjudice écologique, (İkinci yazarı Doç. Dr. Serap Amasya), Travaux de l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, Journées québécoises de Montréal et Québec : L’indemnisation, 13-17 Septembre 2004, Tome LIV, 2004, Paris, éd. SLC, 2008, s: 473-477.

6. La révision du contrat, (Birinci yazarı Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu), Travaux de l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, Journées brésiliennes de Rio de Janeiro et Sao Paulo : Le contrat, Tome LV, 2005, Paris, éd. SLC, 2009 s: ***-***.

7. La rupture du contrat, (İkinci yazarı Doç. Dr. Serap Amasya), Travaux de l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, Journées brésiliennes de Rio de Janeiro et Sao Paulo : Le contrat, 23-27 Mai 2005, Tome LV, 2005, Paris, éd. SLC, 2009 s: 931-937.

8. Les contrats du consommateur, (Birinci yazarı Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu), Travaux de l-Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, Journées colombiennes de Bogota et Carthagène : Le consommateur, Tome LVII, 2007, Paris, éd. LB2V et Bruylant, 2010, s:***-***.

İngilizce Makaleler

1. The Return of the Ordinary Suretyship Contract, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, XXXVIII, No: 55, İstanbul, 2006, s: 231-236.

2. Grandparents- Access to Their Grandchildren, (A comparative and historical approach to Turkish and Swiss Civil Codes), Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, XXXVIII, No: 55, İstanbul, 2006, s: 223-229.

3. Some reflections on Transactions Requiring Spousal Consent, (Turkish Civil Code art. 194 and art. 223 / p. 2 and Turkish Code of Obligations Project art. 589, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, XXXIX, No: 56, İstanbul, 2007, s: 295-301.

Tasarım ve yazılım NEVRES ürünüdür.
Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu
Quasar Tower, No: 2807, Büyükdere Caddesi, No: 76, 34394, Şişli, İstanbul – Türkiye
Tel: +90 212 263 35 25 Faks: +90 212 263 35 26
X