KAVRAM DİZİNİ

 

- A -

Aciz hâli: 271, 276, 280, 283.

Açığa atılan imza: 421, 426, 427.

Açık artırma: 527, 586.

Açıklayıcı tescil: 16.

Adi ortaklık: 422, 423.

Adi senet: 20, 21, 519.

Adi takip: 137, 145.

Adi yazılı şekil: 66, 67, 78, 225, 387, 449, 578, 753, 761, 762, 763.

Adil yargılanma hakkı: 438.

Affectio societatis: 405, 406.

Ağır ihmal: 95.

Ağır kusur: 95.

Ahde vefa: 88, 167, 267, 340, 394.

Ahlaka aykırılık: 325, 326, 332, 691, 692, 693.

Ahzu kabz: 516, 517.

Aile şirketi: 423, 657.

Akde aykırılık: 247, 248.

Aktif fiil: 108.

Aktif husumet ehliyeti: 683.

Alacağa bağlı hak: 587.

Alacağa ilişkin senet: 587.

Alacağın temliki: 278, 281, 529, 586, 587, 588, 622.

Alacak senedi: 143.

Alacaklı temerrüdü (alıcının temerrüdü): 268, 280, 575, 580, 583.

Alacaklı ve borçlu sıfatlarının aynı kişide birleşmesi: 136.

Alan kullanım bedeli: 84, 85.

Aleniyet: 449.

Alt soy: 640, 642.

Amme alacağı: 412, 419.

Ana sözleşme: 457, 461, 462, 466, 467, 559, 649.

Anapara faizi: 570.

Aracı kuruluş: 599, 600, 601, 604, 605.

Aracılık faaliyeti: 104, 381, 385, 389, 390, 391, 393, 394, 396.

Aracılık hizmeti: 381, 382, 385, 387, 389, 391.

Arazi maliki: 505, 507, 508, 512.

Arsa maliki: 106, 274, 280.

Arsa payı: 619, 623, 660.

Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi: 615, 622, 623, Müt. No: 13.

Asıl borcun ferdileştirilmesi: 368, 369, 375, 376, 377.

Asıl borç: 144, 145, 525.

Asıl borçlu: 569, 570, Müt. No: 15.

Asli edim yükümlülüğü: 208, 336.

Asli kusur: 103, 115.

Aşırı ifa güçlüğü: 83, 88, 91, 99, 171, 178, 179, 183, 184, 185.

Aval: 563.

Avans: 84, 327, 328, 444, 458.

Avans faizi: 32, 62, 220, 267, 277, 278, 359, 378, 458, 474.

Avukatlık hizmeti: 40, 342.

Avukatlık sözleşmesi: Müt. No: 14.

Avukatlık ücreti: 220.

Aydınlatma yükümlülüğü: 103, 112, 187, 201, 202, 206, 207, Müt. No: 11.

Ayıba karşı tekeffül: 160, 172, 174, 175, 176, 225, 227.

Ayıp: 157, 160, 216, 227, Müt. No: 9.

Aynen iade: 62, 78.

Aynen ifa: 19, 61, 76, 97, 98, 99, 167.

Aynen ödeme: 75, 76.

Aynî hak: 66, 209, 504, 507, 510, 511, 529, 545, 546, 580, 581, 668.

Aynî ikame: 535, 542, 545, 546, 549.

Aynî talep: 666.

Azil yetkisi: 692.

- B -

Bağımsız denetim şirketi: 45, 361.

Bağışlama: 36, 37, 40, 42, 407, 448, 589, 627, 630, 633, 639, 647, 648, 649, 651, 654, 667.

Bağlı hak (fer’i hak): 551, 587, 752.

Banka teminat mektubu: 375, 563.

Basiretli bir tacir (iş adamı): 329, 330, 331, 344, 433.

Bayi: 422, 436, Müt. No: 2, Müt. No: 26.

Belirlilik ilkesi: 511.

Belirsiz alacak davası: 221, 462.

Beyanlar hanesi: 222, 229.

Bilanço ve gelir tablosu: 460.

Bilgi edinme hakkı: 458, 460.

Bilgi verme yükümlülüğü: 112, 348.

Bono: 118, 149, 421, 426, 427, 431, 432, 436, 439, 440, 519, 521.

Borca aykırılık (sözleşmeye aykırılık): 157, 161, 194, 230,  274.

Borcun sona ermesi: 73, 141.

Borç ilişkisi: 133, 143, 144, 145, 146, 148, 150.

Borç ödemeden aciz vesikası: 134.

Borçlandırıcı işlem: 443, 448, 449, 450, 452.

Borçlu temerrüdü: 61, 69, 70, 71, 74,  79, 98, 169, 176.

Borçtan kurtulma: 90.

Borsa: 596, 602.

Bölünebilen borç: 97.

Bölünebilen edim: 96.

Bsmv: 359, 361, 366, 603.

Bütünleyici parça: 120, 507.

- C -

Cari hesap: 43, 57, 258, 259, 360, 361, 363, 364, 367, 368, 375.

Cebri icra tehdidi: 358.

Cezai şart: 32, 33, 34, 44, 46, 56, 305, 306.

Cezai şartın tenkisi: 46.

Cezai yaptırım: 682, 702.

Ciro: 139, 148, 149, 152, 560.

- tahsil cirosu: 149.

- temlik cirosu: 139, 143.

- Ç -

Çek: 422, 423, 440, 459, Müt. No: 7.

Çek teslim tesellüm tutanağı: 42.

Çeke bağlı alacak: 133, 140, 143.

Çekilmez hâl: 336, 339.

Çelişkili davranış yasağı: 68, 565, 681.

Çerçeve sözleşme: 41.

- D -

Dağıtım ağı: 34.

Damga pulu: 436.

Damga vergisi: 67, 584.

Dava konuları: 15.

Dava sebepleri: 14, 15, 16, 17, 24.

Dava şartı: 6, 221, 244.

Davaların birleştirilmesi: 642.

Davaya müdahale: 273, 281, 537, 538, 548.

Davayı kabul: 3, 7, 18, 28, 29, 247, 662, 664.

Davranış yükümleri: 316, 323.

Değişiklik davası: 6.

Delil: Müt. No: 18, Müt. No: 28.

- takdiri delil: 341, 427.

- tanık delili: 22.

- yazılı delil: 8, 9, 12, 22, 25, 28, 330, 341, 345, 355, 408, 433, 437, 617, 626, 627, 629.

Delil tespiti: 120, 188, 189, 191, 192, 194, 197, 205, 220, 224, 228, 458, Müt. No: 10.

Demirbaş: 708, Müt. No: 11.

Denetim kurulu: Müt. No: 30.

Denetim kurulu raporu: Müt. No: 30.

Denize elverişlilik belgesi: 123.

Dernek başkanı: 677, 679.

Dernek genel sekreterliği: 679.

Dernek özerkliği: 690, 692, 695.

Dernek tüzükleri: 712, 713.

Derneğin feshi: 690.

Destek

- müstakbel destek: 103, 105, 106, 107, 111, 114.

Destekten yoksun kalma tazminatı: 103, 105, 111, 114.

Devir-teslim tutanağı: 158, 160.

Devlet ormanı: 61.

Divan heyeti: 679, 682.

Divan kurulu: 678, 679, 682.

Dolandırıcılık suçu: 287.

Dolaylı zilyet: 578, 579, 585, 589.

Dolaysız zilyet: 194, 578, 579, 585, 589, 590.

Dürüstlük kuralı: 55, 66, 67, 68, 79, 88, 99, 112, 113, 147, 167, 179, 180, 183, 184, 185, 186, 192, 201, 202, 205, 208, 209, 212, 214, 229, 231, 234, 238, 241, 255, 268, 270, 303, 310, 311, 321, 333, 336, 339, 340, 355, 385, 393, 394, 395, 396, 437, 556, 563, 564, 565, 572, 651, 653, 654, 655, 679, 757, 758, 759, 763.

- E -

Ecrimisil: 318, 322.

Edim: 17, 19, 32, 38, 52, 160, 161, 167, 168, 179, 183, 184, 237, 238, 239, 336, 382, 397, 407, 467, 554, 555, 569, 570, 604, 647, 655, Müt. No: 3, Müt. No: 4, Müt. No: 13.

Edim dengesi: 177, 179, 185, 570.

Edimler arası denge: 183, 185.

Eklenti: 187, 219, 483, 489.

Ekonomik ayıp: Müt. No: 9.

Ekonomik değer: 273, 284.

Ekonomik verim: 173, 174, 177.

Emanet usulü: 711.

Emin sıfatıyla zilyet: 584.

Emlak beyannamesi: 7.

Endeksleme: 168.

Esaslı unsur: 224, 226.

Eser sözleşmesi: 164, 270, 312, 397, 480, 482, 484, 485, 486, 490.

Eski hâle iade: 191, 192, 221, 229, 248, 252, 253.

Eşitlik ilkesi: Müt. No: 20.

- mutlak eşitlik: Müt. No: 20.

- nispi eşitlik: Müt. No: 20.

- F -

Faaliyet raporu: 460, 678.

Factoring: 557, 558, 575, 591, 592, 593.

Faiz: 12, 32, 62, 81, 82, 134, 146, 154, 158, 163, 168, 220, 268, 277, 278, 327, 335, 351, 352, 353, 356, 359, 361, 366, 377, 378, 406, 432, 458, 474, 544, 557, 560, 570, 577, 587, 747, 748.

Fakirleşme: 77, 80.

Fatura: 84, 85, 87, 89, 122, 159, 163, 164, 223, 258, 259, 261, 332, 345, 346, 347, 348, 349, 355, 400, 402, 409, 470, 519.

Fazla mesai: 480, 495, 497.

Fena kullanım: 245.

Feragat: 18, 168, 169, 176, 308, 534, 619, 696, 752.

Feshi ihbar: 36, 43.

Feshin ertelenmesi: 295, 296.

Fesih: 62, 81, 88, 179, 215, 216, 254, 326, 332, 336, 338, 339, 340, 343, 344, 355, 445, 451, 479, 497, 581, Müt. No: 13

Fesih beyanı: 268, 307, 308, 336, 339, 382.

Fesih protokolü: 222.

Fevkalade hâl: 198.

Fiil ehliyeti: 587.

Fiili hizmet süresi: 479.

Finansal kiralama: 557, 560.

Finansman: 126, 276, 294, 299, 557, 558, 560, 561, 622.

Form sözleşme: 89.

Fuzuli şagil: 318.

- G -

Gabin: 206.

Garanti: 554, 559, 561, 562, 563, 565, 568, 570.

Garanti taahhüdü: 299, 555, 565, 569, 570, 572.

Gayrimenkul değerleme raporu: 104, 110.

Gayrinakdi kredi: 375, 553, 562.

Gecikme zammı: 399, 401, 410, 411, 413, 414, 415, 416, 420, 577.

Geciktirici şart: 583, 588.

Geçerlilik şekli: 52, 309, 449, 577, 651, 755.

Geçersizlik: 537, 587, 563, 564, 652, 762.

Geçici dağıtım pay cetveli: 537.

Geçmişe etkili: 187, 190, 193, 195, 199, 207, 209, 211, 215, 219, 229, 230, 237, 238, 239, 240, 241, 581, Müt. No: 13.

Gemi: 483, Müt. No: 6.

Genel davranış kuralı: 113.

Genel kredi sözleşmesi: 138, 150, 155, Müt. No: 15.

Genel kurul: 183, 460, 461, 462, 466, 467, 660, 703, 707, 711, Müt. No: 30.

- olağan genel kurul: 660, 677, 678, 679, 680, 696, 697, 698

- olağanüstü genel kurul: 711

- mali genel kurul: 680, 681, 693.

Genel kurul kararının iptali: 683, 684.

Genel kurul tutanakları: 681, 683, 684, 688, 689, 694.

Gerçek arzu: 667.

Gerçek irade: 25, 328, 650, 651, 653, 667.

Geri alım hakkı (vefa hakkı): 535, 536, 537, 538, 539, 540, 546, 547, 548, 549.

Geri temlik: 139, 141, 142, 143.

Geriye etkili fesih: 208, 211, 224, 228, 237, 281, 286.

Gizli işlem: 651.

Görevi kötüye kullanma: 59.

Görünüşteki işlem: 650.

Götürü bedel (götürü ücret): 163, 164.

Güncelleştirme: 61.

Güven ilişkisi: 265, 270, 275, 281, 282, 283, 285, 314, 317.

Güven teorisi (güven nazariyesi): 163, 303, 310.

- H -

Haciz: 62, 63, 343, 358, 418, 449, 507, 509, Müt. No: 6.

Haczedilmezlik şikâyeti: 120.

Hak düşürücü süre (hak düşümü süresi): 7, 66, 331, 333, 595, 598, 603, 604, 606, 607, 611, 617, 632, 633, 637, 652, 653, 671.

Hak ediş: 268, 272, 335, 400, 401, 490.

Hakem heyeti: 553, 555.

Hakkaniyet: 77, 177, 197, 245, 497, 546, 548, 549, 571, 582, 627, 629, 636, 760.

Hakkın kötüye kullanılması: 67, 113, 261, 537, 553, 564, 565, 572, 681, Müt. No: 29.

Haklı nedenle fesih: 285, 344, 355.

Haklı sebep: 259, 269, 270, 273, 289, 310, 316, 389, Müt. No: 14.

Haksız fesih: 268.

Haksız sebep: 209.

Haksız fiil: 210, 276, 277, 284, 421, 427, 428, 429, 437, 438, 524, 669, 670, 671, Müt. No: 5.

Haksız ihtiyati haciz: Müt. No: 6.

Haksız ihtiyati tedbir: 128.

Haksız zilyetlik: 211.

Hapis hakkı: 329, 332, 333.

Hasılat kira sözleşmesi: 221, 223, 237, 240.

Hasılat paylaşımına dayalı taşınmaz satım vaadi sözleşmesi: 385.

Hayat sigortası primi: 464.

Hayatın doğal akışı: 93, 94, 100, 344, 432, 433, 435, 437, 438, 569, 679.

Hesap mutabakatı: 259, 361.

Hesap özeti: 358, 364.

Hesap verme yükümlülüğü: 330, 348, 349, 350, 356, 485.

Hile: 7, 112, 113, 333, 338, 352, Müt. No: 10, Müt. No: 11, Müt. No: 18.

Hisse devir borcu: 67, 70, 72, 74.

Hisse devir sözleşmesi: 62, 70, 81.

Hisse senedi: 596, 597, 601, 602, 604.

Hizmet bedeli: 159, 384, 458, 463, 470.

Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu: 45.

Hukuka aykırı eylem: 107, 134, 135, 136, 209, 210, 212, 213, 274, 277, 278.

Hukuka uygunluk sebebi: 210.

Hukukî danışmanlık: 330.

Hukukî dinlenilme hakkı: 438.

Hukukî fiil: 427, 429.

Hukukî sebep: 187.

Hükmen tescil: 3, 4, 5, 6, 16, 225.

Hükmen teslim: 579.

- I -

- İ -

İade borcu: 77, 150, 187.

- kötü niyetli zilyedin iade borcu: 265, 318, 639, 669.

İade yükümlülüğü: 61, 77, Müt. No: 7.

İadenin kapsamı: 65, 74.

İbra: 298, 443, 445, 451, 453, 558, 586, 588, 606, 752, Müt. No: 14, Müt. No: 30.

- mali açıdan ibra: Müt. No: 30.

- yönetsel açıdan ibra: Müt. No: 30.

- idari açıdan ibra: Müt. No: 30.

İbraname: Müt. No: 14.

- borç kapanış ibranamesi: 330.

- genel ibraname: 331.

İcra emri: 257, 263

İcra inkâr tazminatı: 383.

İcra takibi: 35, 133, 136, 137, 153, 189, 191, 192, 215, 216, 271, 327, 331, 343, 344, 353, 355, 382, 358, 372, 383, 422, 437, 440, 514, 521, 526, 618, Müt. No: 12.

İcranın durdurulması (tehiri icra): 252, 254, 260, 261.

İçtihadı birleştirme kararı: 8, 28, 235, 318, 627, 628, 629.

İdari para cezası: 277, 284, 577.

İfa davası: 68.

İfa etkinlikleri: 52.

İfa imkânsızlığı: Müt. No: 3, Müt. No: 14.

İfa uğruna eda: 144.

İfa uğruna temlik: 140.

İfa zamanı: 73.

İflas davaları: 271, 276.

İflas erteleme: 125, 129, 480.

İflas masası idaresi: 536.

İfraz: 268, 288, 312, 385, 664, 665, 667.

İhale makamı: 482, 488, 489.

İhale sözleşmesi: 402.

İhbar tazminatı: 479, 495, 496.

İhmal suretiyle icra: 105, 107, 108.

İhtilaflı alacak: 169.

İhtimali kast: 203, 235, 236.

İkale sözleşmesi: 238, 443, 451, 453.

İkrah: 7.

İkrar: 6, 7, 8, 12, 20, 21, 29, 226, 282, 284, 285, 330, 340, 461, 520, 523, 755.

İktisadi işletme: 35, 36, 39, 219, 222, 239.

İleri tarihli çek: 33, 42, 222, 223, 228, 238, 239.

İleriye etkili iptal: 207, 208, 209, 237, 238.

İlk itiraz: 5.

İmkânsızlık: 639, 655, Müt. No: 3, Müt. No: 4.

İmar izni: 266, 267, 271.

İmar planı: 164, 266, 267, 270, 271, 273, 279, 283, 301, 310, 311, 313.

İmar ruhsatı: 266, 267, 268, 270, 272, 281, 285.

İmza sirküleri: 34, 41, 46, 47, 49, 50, 51, 454.

İnanan: 25, 26, 140, 141, 150.

İnançlı işlem (inanç sözleşmesi): 150, Müt. No: 1.

İnanılan: 133, 140, 141, 150.

İnceleme hakkı: 460.

İntifa hakkı: 187, 209, 213, 216, 543, 544, 547, 640, 644, 645, 646.

İpotek

- yabancı para ipoteği: Müt. No: 25.

İpotek dereceleri: 517.

İpotek resmi senedi: 529, 532.

İpotek senedi: 513, 526, 521, 524, 525, 526, 528.

İpotek sözleşmesi: 519, 537, 549, Müt. No: 25.

İpotek tescil belgesi: 525.

İpotek tesis etme yetkisi: 515, 532.

İpotekli alacak: 120, 519, 529, 532, 556, 564, Müt. No: 24.

İpotekli borç senedi: 530.

İpotekli taşınmaz: 525, 527, 542, 543, 544, 545, 547.

İptal açıklaması (iptal beyanı): 194, 199, 208, 211, 230, 236.

İptal davası: 6, 7, 29, 64, 465, 467, 697.

İptal hakkı: 199, 230, 236, 237, 333.

İptal şerhi: 601.

İptal ve imha: Müt. No: 27.

İrade açıklaması: 25, 52, 296, 302, 310, 321, 333, 334, 335, 336, 567, 610.

İrade faaliyeti: 52.

İrade sakatlıkları (irade fesadı hâlleri): 211.

İradeyi gösteren davranış: 52.

İrat senedi: 530.

İrsaliye: 347, 519.

İrtifak hakkı: 62, 63, 64, 66, 69, 74, 81, 504, 505, 509, 511.

- kişisel irtifak hakkı: 508.

- manzara kapatmama irtifakı: 509.

İspat: 639, 643, 644, 645, 646, 647, 649, 650, 654, 672, 674, 684, 755, 756, 763, Müt. No: 18, Müt. No: 28.

- doğrudan ispat: 31, 55, Müt. No: 28.

- dolaylı ispat (emare ispatı): Müt. No: 18, Müt. No: 28.

İspat faaliyeti: 55, 607.

İspat külfeti: 12, 55, 108, 125, 126, 134, 197, 200, 207, 231, 236, 345, 439, 452, 497.

İspat vesikası: 603.

İstihkak: 3, 15, 118, 119, 400, 402, 581.

İstirdat: 199, 230, 317, 358, 378, 379.

İstisna akdi: 314, 315, 478, 623.

İş akdi: 480, 495, 496, 497.

İş görme: 314, 315, 320, 336.

İş sahibi: 193, 197, 265, 275, 312, 314, 315, 381, 386, 387, Müt. No: 21.

İş sözleşmesi: 480, 481, 482, 484, 492, 493, 494.

İşçi: 435, 436, 537, 538, 548, 549, Müt. No: 21.

İşlem temelinin çökmesi (clausula rebus sic stantibus): 157, 167, 168, 171, 172, 178, 180, 183, 185.

İştirak hâlinde mülkiyet (elbirliği ile hak sahipliği): 450.

İşveren: Müt. No: 21.

İşyeri: 481, 482, 484, 486, 489, 492, 493, 494, 497, 743, 750, 763.

İyiniyet: 28, 30, 48, 51, 85, 211, 212, 213, 222, 229, 318, 501, 513, 514, 515, 516, 521, 529, 532, 533, 584, 585, 586, 598, 641, 644, 664, 668, 671, 672, 673.

- J -

Joint venture sözleşmesi: 298, 299, 553.

- K -

Kabul beyanı: 7, 18, 28, 29, 309.

Kaçak inşaat: 273, 280.

Kadastro tespiti: 652.

Kaim değer: 538, 543, 544, 547.

Kambiyo: Müt. No: 7.

Kambiyo senedi: 426, Müt. No: 7.

Kambiyo senedine dayalı takip: Müt. No: 7.

Kambiyo taahhüdü: 751, Müt. No: 7.

Kamu dernek ve vakıfları: 704, 705, 710.

Kamu düzeni: 7, 704, 705, 706.

Kamu görevlileri: 704, 705, 706, 708, 711.

Kamu hizmeti: 704, 705, 706, 707, 710, 711.

Kamu kurum ve kuruluşları: 288, 322, Müt. No: 31.

Kamulaştırma şerhi: 222, 225, 227, 229, 232, 267, 279, 280, 282, 283, 285, 301, 312, 313.

Kanun boşluğu: 535, 540, 541, 545, 546, 547, 549.

Kâr paylaşımı: 409.

Karine: 147, 200, 231, 341, 345, 347, 348, 429, 431, 435, 436, 438, 527, 528, 530, 532.

Karşı edim: 72, 655.

Karşılıklı borç yükleyen sözleşme (karşılıklı akit, karşılıklı sözleşme): 71, 72, 74, 75, 79, 81, 100, 569, 570.

Karşılıklı edimler: 61, 407, 569, 570.

Karz sözleşmesi: 519.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi - mülkiyeti: 278, 281, 282, 293, 642, 666.

Katılım bedeli: 458, 459, 463, 469, 470, 471, 472, 476.

Kayden izleme: 596, 597, 602, 603.

Kazandırma: 615, 616, 617, 629, 630, 633, 636, 637, 644, 648, 654, 659.

Kefalet: 141, 143, 560, 563, 587, 753, 754, Müt. No: 15.

Kefalette limit artırımı: 359, 366, 378.

Kefaletin fer’i niteliği: Müt. No: 15.

Kefil: 152, 418, 516, 562, 751, 753, Müt. No: 15.

Kefil senedi (kefaletname): 143.

Kesin delil: 6, 8, 21, 22, 27, 29, 30.

Kesin hükümsüzlük (butlan): 66, 67, 77, 97, 193, 199, 207, 209, 211, 230, 352, 563, 564, 566, 632, 633, 636, 637, 647, 650, 651, 684, 697.

Keşif tutanağı: 224.

Kısa elden teslim: 589.

Kısmi ifa: Müt. No: 3, Müt. No: 4.

Kıymetli evrak: 148, 525, 527, 528.

- emre yazılı kıymetli evrak: 148.

- hamiline yazılı kıymetli evrak: 148.

Kira: 435, 503, 511, 630, 702, 714, 715, Müt. No: 8, Müt. No: 9, Müt. No: 10, Müt. No: 12.

Kiracının temerrüdü: 169.

Kişilik hakları: 318, 323, 678, 680.

Komisyon: 54, 183, 185, 288, 377, 703, 704, 705, 706, 750.

Kooperatif: 48, 50, 484, Müt. No: 20.

Kötü niyet: 4, 211, 216, 217, 245, 255, 265, 270, 272, 318, 382, 383, 440, 441, 480, 514, 515, 526, 598, 639, 643, 666, 667, 668, 669, 670, 673.

Kötü niyetli zilyet: 318, 669, 670.

Kredi: 503, 516, 520, 546, 548, 549, 650, Müt. No: 7, Müt. No: 15, Müt. No: 25.

Kredi kuruluşu: Müt. No: 25.

Kredi sözleşmesi: 133, 138, 139, 150, 155, 549, 559, Müt. No: 15.

Kredi taksitleri: 133, 152, 153.

Kuru mülkiyet (çıplak mülkiyet): 209, 213, 216, 640, 641, 645, 646, Müt. No: 28.

Kurul

- denetim kurulu: Müt. No: 30.

- divan kurulu: 678, 679, 682.

- genel kurul: 183, 460, 461, 462, 466, 467, 660, 703, 707, 711, Müt. No: 30.

- yönetim kurulu: 49, 50, 535, 536, 658, 713, 714, 715, Müt. No: 20, Müt. No: 30.

Kurumlar vergisi: 4.

Külli halef: 3, 14, 17, 94, 581, 616, 626, 627.

- L -

Latife beyanı: 302, 424.

Leasing: 226, 557, 558.

- M -

Maddi anlamda kesin hüküm: 5, 6, 14, 18, 19, 22, 24.

Maddi zarar: 220, 228, 277.

Maden: Müt. No: 19.

Maden ruhsatı: Müt. No: 19.

Maden sahaları işletme hakları devir sözleşmesi: 444, 445, 446, 450, 451, 452.

Maden sicili: 443, 447, 448, 449, 454.

Mahsup: 85, 158, 327, 328, 332, 337, 423, 424, 622.

Makbuz: 325, 328, 330, 331, 332, 334, 345, 346, 347, 348, 355, 519, 550, 551.

Maketten satış: 272, 283.

Makul süre: 81, 249, 256, 257, 329.

Mal toplulukları: 700.

- bağımsız mal topluluğu: 700.

Manevi tazminat: 103, 111, 114, 265, 284, 318, 440, 441.

Manevi zarar: 103, 105, 277, 278, 319, 323.

Masraf avansı: 327, 328.

Matbu form: 363.

Mehil: 199, 222, 225, 230, 315, 317.

Menfi tespit: 18, 35, 358, 359, 371, 373, 379, 410, 421, 425, 426, 429.

Menkul kıymet: 602.

Miras: 385, 434, 435, 443, 445, 447, 448, 450, 451, 452, 453, 508, Müt. No: 1, Müt. No: 28, Müt. No: 29.

Miras payları: 636.

Mirasçılardan mal kaçırma: 616, 628, 652.

Mirasın açılması: 635, 642.

Mirasın paylaşılması: 656.

Mirasın reddi: 674.

Mirasın reddinin iptali: 639, 643, 661, 662, 664.

Motorlu araçlar: Müt. No: 26.

Muhafaza tedbiri: 117, 119, 127, 130.

Muhalefet şerhi: 684, 698.

Mutlak hak: 209, 235, 548, 549, 593.

Muvafakat: 274, 284, 290, 307, 366, 489, 490, 514, 517, 534.

Muvazaa: 3, 8, 9, 12, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 328, 330, 332, 333, 334, 340, 341, 355, 435, 436, 446, 492, 493, 494, 515, Müt. No: 28, Müt. No: 29.

- muris muvazaası: Müt. No: 28, Müt. No: 29.

Muvazaa iddiası:  Müt. No: 28.

Mücbir sebep: 90, 198, 289, 322.

Müdahalenin men’i (el atmanın önlenmesi): 15, 322.

Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış: 575, 583, 584.

Münferit imza: 34, 47.

Müspet vukuf: 48, 49, 50, 51.

Müşavirlik: 134, 135, 137, 326, 330, 337, 338.

Müşterek amaç: 404, 405.

Müşterek borçlu: 152, 357, 358, 360, 361, 374, 378, 516.

Müşterek imza: 34, 47.

Müşterek mülkiyet: 618, 619, 620, 621, 622, 624, 625, 631, 635, 659, 661.

Müşteri portföyü: 181.

Müteahhit: 287, 312, 314, 315, 514, 520, 522, 523, 622, 623, 624, Müt. No: 21.

Mütemmim cüz: 120.

Müteselsil: 363, 402, 403, 410, 420, 479, 495.

Müteselsil kefalet (zincirleme kefalet): 367, 379.

Müteselsil kefil: 152, 357, 358, 360, 361, 367, 372, 374, 378, 516.

- N -

Nakit kredi (nakdi kredi): 375, 378.

Nedensellik bağı: 128, 161, 200, 202, 206, 207, 230, 231, 236.

Nispi hak: 225.

Nispi yöntem-metot: 177, 178.

Nitelikli rehin zilyetliği: 590.

Nominal değer: 10, 657.

- O -

Olağanüstü fesih yolu: 336.

Olağanüstü şart: 88.

Olumlu zarar (müspet zarar): 162, 268.

Opsiyon sözleşmesi: 560.

Organik bağ: 711, 713.

Ortak girişim beyannamesi: 400, 402, 408.

Ortaklar kurulu: 34, 47.

Ortaklar kurulu kararı: 34, 47, 49, 51, 657.

Ortaklık sözleşmesi: 400, 403, 406, 407, 408, 409.

Oy hakkı: 464, 465.

Oylama: Müt. No: 30.

- Ö -

Ödeme emri: 35, 284, 415, 418.

Ödeme günü: 75, 76, 82.

Ödeme planı: 374, 419, 459.

Ödünç para: 557, 559.

Önalım: 266, 288, 312.

Önalım hakkının şerhi: 266, 288, 312.

Ön ödemeli taksitle satış: 581.

Öneri beyanı: 309.

Öngörülemez olay: 167, 168.

Örf ve adet hukuku: 541.

Özel hastane açılış ruhsatları: 221, 222, 223, 237, 238, 239, 241.

Özel hastane işletme ruhsatları: 221.

Özen: 194, 245, 275, 276, 336, 363, 591, 605.

- objektif özen: 584, 585.

Özen ve sadakat borcu: 248, 285, 286, 314, 331, 332, 348.

Özen yükümlülüğü: 274, 348.

Özenle kullanma borcu: 244, 247.

- P -

Para borcu: 64, 66, 67, 76, 78, 559.

- para ödeme borcu: 580.

Pasif davranış: 199, 202, 203, 230, 235, 240.

Pasif fiil: 108, 111.

Pay defteri: 444.

Pay devri: 658, 659.

Paylaşma: 290, 397, 406, 660.

- elden paylaşma: 660.

Pazarlama faaliyeti: 41.

Piyasa değeri: 228, 644, 646.

Poliçe: 150.

Prim: 464, 467, Müt. No: 2, Müt. No: 17.

Prim alacakları: 402, 412, 413

Prim borcu: 39, 42.

- R -

Ratio legis: 450, 703, 704, 709.

Rayiç bedel (gerçek değer): 10, 631, 640, 646, 647, 653.

Rehin: 137, 141, 449, 509, 531, 559, Müt. No: 24, Müt. No: 26.

Rehin hakkı: 504, 509, 524, 528, 531.

Rehin sözleşmesi: 527.

Rehinli alacak: 527, 530, 531.

Resmi akit tablosu: 63.

Resmi senet: 20, 505, 510, 519, 526, 537, 631, 645, 648.

Resmi yazılı şekil: 66.

Rızai taksim: 659, 665.

Riziko: 184, 186, 542.

Ruhsat: 8, 11, 159, 164, 189, 191, 192, 221, 223, 226, 237, 331, 459, 535, Müt. No: 13, Müt. No: 19.

Rücu: 7, 9, 10, 317, 359, 538, 561, 565, 569, 570, 572, 592, 606, 611.

Rüçhan hakkı: 548.

Rüçhanlı alacak: 548.

- S -

Sağ kalan eş: 445, 655, 656, 661, 664.

Sahte belge: 426.

Sahte sözleşme: 33.

Sahtelik davası: 426.

Sahtelik iddiası: Müt. No: 18.

Saklı pay: 617, 627, 628.

Satım sözleşmesi: 9, 27, 53, 112, 114, 173, 174, 175, 397, 519, 575, 576, 579, 584, 592, 593, 627, 648, 655.

Satın alma gücü: 631, 640.

Satış bedeli: 4, 6, 8, 76, 98, 383, 386, 388, 389, 390, 395, 397, 621, 623, 624, 625, 629, 647, 650, 653, Müt. No: 26.

Satış sözleşmesi: 98, 117, 119, 388, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 540, 561, 575, 579, 580, 581, 586, 592, 615, 616, 623, 631, 633, 640, 650, 667.

- peşin satım: 382, 397.

- taşınmaz satımı sözleşmesi: 385.

Satış vaadi: 666, Müt. No: 1, Müt. No: 13.

Satış vaadi sözleşmesi: 385, 393, 395, 396, 619, 624, Müt. No: 13.

Savunmanın genişletilmesi yasağı: 284.

Sebepsiz zenginleşme (haksız zenginleşme): 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 192, 358, 524, 670.

Seçilme yasağı: 680.

Seçimlik yetki: 76.

Senet: 7, 20, 21, 22, 75, 138, 145, 147, 148, 149, 341, 459, 505, 510, 519, 521, 522, 526, 537, 578, 587, 616, 631, 645, 648, 699, 712, 713, Müt. No: 18, Müt. No: 27.

- senede karşı senet kuralı: 20, 22, 334, 340, 341, 355, 423, 427, 428, 434.

Serbest meslek erbabı: 346, 347.

Serbest meslek makbuzu: 331, 332, 334, 345, 346, 347.

Sermaye koyma borcu: 409.

Sermaye payları: 464.

Sermaye piyasası araçları: 560, Müt. No: 27.

Sıhhat şekli: 236, 387, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 760, 762.

Sınırlı aynî hak: 66, 209, 504, 507, 511, 580, 581.

Sigorta: 399, 400, 401, 410, 411, 412, 414, 416, 417, 464, 484, 486, 489, 596.

Sigorta tazminatı: Müt. No: 24.

Sonraki imkânsızlık: 71.

Sorumluluk: 90, 142, 162, 164, 195, 197, 198, 212, 213, 266, 270, 286, 304, 305, 329, 344, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 374, 376, 378, 423, 465, 467, 489, 491, 608, 682, 691, 693, Müt. No: 5.

Soruşturma: 45, 103, 520, 439, 522, 679, 680.

Sözleşme adaleti: 84, 94, 100, 177, 179, 185, 317, 569, 571.

Sözleşme amacı (sözleşmenin amacı): 183, 201, 202, 173, 232.

Sözleşme bağı: 316, 407.

Sözleşme dönemi: 89.

Sözleşme görüşmeleri: 188, 190, 198, 201, 229, 511.

Sözleşme özgürlüğü: 304, 305, 395, 396, 510.

Sözleşme serbestîsi ilkesi: 306, 511.

Sözleşmeden beklenen fayda: 64.

Sözleşmeden dönme: 62, 65, 88, 179, 221, 224, 225, 226, 303, 316, 575, 580, 581, 583.

Sözleşmenin geçersizliği: 38, 67, 367.

Sözleşmenin iptali: 192, 238.

Sözleşmenin kurulması: 40, 68, 69, 70, 71, 78, 94, 167, 179, 181, 182, 184, 185, 206, 227, 232, 234, 236, 296, , 305, 310, 313, 317, 318, 322, 384, 387, 388, 390, 392, 393, 397

Sözleşmenin mahiyeti: 201, 202, 232.

Sözleşmenin sona ermesi: 65, 74, 221, 342.

Sözleşmenin tadili: 296.

Sözleşmesel ilişki: 43, 78, 279, 290, 301.

Sözleşmeye uygun teslim: 99.

Standart / tip sözleşme: 45.

Stok: 42.

Stopaj: 159, 165, 166, 169, 326.

Sürekli borç ilişkisi: 307.

- Ş -

Şekil eksikliği (şekil noksanı): 67, 564, 565, 572, 636, 641, 647, 648, 651, 652, Müt. No: 3.

Şekil şartı (şekil koşulu): 285, 309, 329, 360, 407, 449, 577, 752, 753, 760, 761, 762.

Şerh: 10, 51, 222, 225, 227, 228, 229, 232, 266, 267, 271, 279, 280, 282, 283, 285, 288, 301, 312, 313, 360, 365, 367, 447, 536, 537, 539, 540, 546, 547, 601, 683, 684, 696, 698.

- T -

Tacir: 67, 68, 88, 89, 90, 94, 285, 320, 331, 332, 344, 345, 347, 348, 363, 432, 433, 582, 583.

- gerçek kişi tacir: 422.

Tacir sıfatı: 68, 345, 347, 582, 583.

Tadil sözleşmesi: 294, 295, 296.

Kiralananın tahliyesi: 11, 169, 192, 193, 203, 215, 216, 225, Müt. No: 12.

Tahliye taahhüdü: 256.

Tahsis: 62, 63, 64, 65, 79, 84, 460, 463, 465, 520, 535, 536, 537, 538, 539, 550, 619, 620, 634, 637.

Tahsis hakkı: 63.

Tahsis sözleşmeleri: 62, 63, 64, 66, 69, 74, 81.

Tahvil (çevirme): Müt. No: 26.

Takas: 137, 168, 169, 170, 588.

Takas hakkı: 168, 169, 588.

Takip borçlusu: 125, 129, 130.

Takip masrafları: 570.

Taksir: 103, 115.

Taksitle satış: 581, 583.

Takyit: 517, 523, 751.

Talep sonucu: 14, 15, 24, 534.

Tanıkla ispat yasağı: 20.

Tapu iptal ve tescil davası: 654, 674.

Tapu kütüğüne güven ilkesi: 532.

Tapu sicili: 5, 13, 227, 228, 232, 235, 449, 514, 527, 529, 540, 564, 627, 668.

Tarafların menfaati: 201, 232.

Tasarruf hakkı: 127.

Tasarruf işlemi (tasarrufi işlem): 27, 448, 449, 451.

Tasarruf yetkisi: 523, 584, 585, 586, 587, 615.

Tasarrufun iptali: 641.

Tasfiye: 33, 38, 42, 43, 56, 77, 208, 237, 418, 421, 422, 438, 440, 514, 536, 651, 658, 662, 663, 664, 671, 673, 704, 705, 706

Tasfiye memuru: 662.

Taşeronluk sözleşmesi: 487, 488.

Taşınır davası: 585, 586.

Taşınır mülkiyetinin nakli: 578.

Taşınır rehni: 575, 587.

Taşınır satışları: 577.

Taşınmaz devri: 536, 626.

Taşınmaz rehni (gayrimenkul rehni): 148, 524, 525, 530, 545, 554, 556, 562, 573, 587.

Taşınmaz yükü: 504.

Tazminat davası: 134, 138, 146, 149, 150, 209, 585, 606, 691, 692.

Tebligat: 4, 35, 191, 224, 401.

Tedarikçi sözleşmesi: 83, 86, 92.

Tedavül: 601, 605, 606, 609.

Teferruat: 120.

Tefrik kararı: 480.

Tehdit: 10, 422.

Tek taraflı irade açıklaması: 610.

Tellal (simsar): Müt. No: 16.

Tellallık sözleşmesi: Müt. No: 16.

- gayrimenkul tellallığı sözleşmesi: 387.

Tellallık ücreti: 382, 383, 384, 385, 390, 391, 398.

Temel borç ilişkisi: 144, 145, 146, 148, 150.

Temel hatası: 180, 182.

Temerrüt (bkz. Borçlu temerrüdü, alacaklı temerrüdü, kiracının temerrüdü)

Temerrüt faizi: 134, 353, 361, 366, 570.

Teminat amacıyla temlik: 133, 140, 141, 150.

Teminat mektubu: 375, 400, 516, 562, 563.

Temlik: 26, 27, 240, 278, 281, 358, 514, 517, 521, 522, 523, 529, 628, 630, 652, 653, 655, 702, 751, Müt. No: 7, Müt. No: 26.

Temsil olunan: 24, 52, 621, 622, Müt. No: 33.

Temsil yetkisi: 4, 13, 22, 49, 52, 54, 516, 517, 518, 523, 524, 529, 532, 655, 656, Müt. No: 28, Müt. No: 33.

Temsilci: 25, 46, 52, 53, 57, 443, 445, 488, 516, 589, 590, 591, 601, 609, 610, 611, 621, 622, 625, 636, Müt. No: 33.

Temsilci lehine temsil yetkisi: 621.

Tenkis davası: 661.

Terditli talep: 286.

Tereke: 418, 445, 450, 451, 452, 453, 615, 616, 631, 633, 641, 655, 662, 663, 664, 672.

Terkin: 447, 508, 525, 528, 540, 547, 564, 619.

Tescil: 34, 48, 49, 50, 225, 226, 399, 400, 402, 447, 448, 449, 450, 452, 454, 508, 509, 536, 539, 548, 550, 551, 564, 567, 570, 572, 573, 574, 616, 619, 620, 622, 626, 640, 644, 651, 652, 653, 664, 668, 699, 711, Müt. No: 1, Müt. No: 23, Müt. No: 26.

Tescil belgesi: 525, 576, 577.

Tescil davası: 3, 4, 6, 10, 19, 29, 225, 235, 240, 538, 539, 618, 654, 658, 669, 671, 673, 674.

Tescil kararı: 5, 19, 538, 661.

Tescil talebi: 448, 620, 622, 674.

Teslim: 81, 98, 99, 124, 127, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 172, 176, 271, 296, 298, 329, 331, 333, 347, 352, 427, 459, 467, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 490, 496, 522, 621, 625, 748, Müt. No: 2, Müt. No: 7, Müt. No: 10, Müt. No: 11, Müt. No: 26, Müt. No: 27.

- geç teslim: 124, 127.

Tespit davası: 18, 35, 101, 224, 359, 371, 373, 421, 425, 426.

Tevhid: 268, 385.

Teyit mektubu: 332.

Ticaret sicili: 444.

Ticaret sicili gazetesi: 27, 34, 47, 49, 51, 649, 656, 657.

Ticari dava: 326.

Ticari defter: 35, 40, 42, 54, 56, 141, 152, 226, 319, 333, 379, 409, 439.

Ticari hayat: 34, 57, 58, 90, 93, 94, 100, 112, 432, 436.

Ticari itibar: 269, 272, 278, 282, 285, 319, 358.

Ticari kayıt: 84, 239.

Ticari kredi: 276.

Ticari piyasa: 91.

Ticari satım: 581.

Ticari teamüller: 429, 436.

Ticari uygulama: 33, 38, 52.

Toplu iş sözleşmesi: 481, 492, 493, 494.

Turizm yatırım belgesi: 62, 63, 65, 66, 69, 74, 81.

Tutanak: 108, 210, 219, 221, 223, 239, 240, 272, 275, 460, 679, 681, 682, 683, 684, 688, 689, 694, 696.

Tüketici: 41, 76, 77, 374, Müt. No: 13.

Tüketici çeşitliliği: 86.

Tüketici kredi sözleşmeleri: 374.

Tütün mamulleri sözleşmesi: 84, 86, 92.

Tüzel kişi: 370, 404, 516, 557, 558, 561, 564, 571, 590, 599, 699, 700, 707, 711.

Tüzel kişinin organı: 590.

- U -

Uyarlama: 88, 167, 168, 170, 179, 181, 183, 184.

Uygun illiyet bağı: 107, 128, 129, 130, 135, 136, 142, 194.

- Ü -

Ücret kesintisi: 327.

Ülke parası 76.

Üretici: Müt. No: 26, 422.

Ürün alacağı: 57.

Üst hakkı: Müt. No: 3, Müt. No: 22.

Üst sınır ipoteği (limit ipoteği): 526, 570, 571, 572.

Üstün hak: 227, 669.

- V -

Vadeli kredi: 375.

Vakfın gayesi: 700

Vakfın kuruluş amacı (vakfın amacı): 700, 709, 711.

Vakıa: 6, 16, 55, 56, 57, 171, 195, 200, 204, 221, 223, 224, 225, 227, 247, 254, 447, 539, 618, 624, 625, 626, 660, 694, Müt. No: 18.

- asıl vakıa: 56, 429.

- komşu vakıa: 55, 56, 57, 429.

Vakıf organları: 711.

Vakıf senedi: 700, 701, 702, 707, 709, 711, 712, 716, 714.

Vakıf tüzel kişiliği: 699, 700.

Vaziyet planı: 188.

Vefa bedeli: 537, 538, 540, 547, 549.

Vekâlet sözleşmesi: 314, 320, 335, 336, 350, 351, 484, 751.

Vekâlet ücreti: 268, 326, 330, 332, 342, 343, 351, 352, 356, 377, 534.

Vekâletsiz iş görme: 314.

Vekilin hesap verme borcu: Müt. No: 14.

Veresiye satış: 579, 580.

Vergi: 4, 7, 8, 12, 67, 159, 164, 165, 166, 346, 347, 377, 388, 397, 409, 433, 434, 437, 577, 584, 591, 622, 648.

- gelir vergisi: 165, 166, 622.

Vergi mükellefi: 7.

Vergisel yükümlülük: 159.

Virman: 372.

- Y -

Yabancı para borcu: 64, 76, 78, 559.

Yan edim: 407.

Yanılma: 182, 192, 200, 231.

Yapı eseri: 106, 107, 487.

Yapı kooperatifi: 465.

Yapı malikinin sorumluluğu: 106.

Yapı ruhsatı (inşaat ruhsatı): 164, 269, 274, 291.

Yapı tadil tutanağı: 281.

Yardımcı kişi: 349.

Yargılamanın iadesi: 6, 28, 29, 30.

Yasal mirasçı: 445, 662, 663, 664, 672.

Yazılı anlaşma: 515.

Yedek hukuk kaidesi: 160.

Yediemin: 119, 589, 590, 591.

Yenilik doğuran hak: 168, 306, 307, 308, 316, 587.

- bozucu yenilik doğuran hak: 306, 307.

Yer teslim tutanağı: 188, 194, 232.

Yetki belgesi: 446, 558, 573, 748.

Yetkisiz temsilci: 46, 52, 57, 756, 757, 759, 762.

Yıllık faiz: 158, 163, 168.

Yönetim kurulu: 49, 50, 535, 536, 658, 713, 714, 715, Müt. No: 20, Müt. No: 30.

- Z -

Zamanaşımı def’i: 672.

Zamanaşımı savunması: 403, 461, 669, 672, 673.

Zamanaşımının durması: 418.

Zamanaşımının kesilmesi: 414, 418.

Zapta karşı tekeffül: 222, 224, 225, 227, 228.

Zarara katılma: 409.

Zeyilname: Müt. No: 8.

Zihnî kayıt: 302, 310, 321.

Zilyet yardımcısı: 590.

Zilyetliğin devri: 578, 579, 580, 589.

Zilyetliğin havalesi: 579, 589.

Zilyetliğin iadesi: 211, 213.

Zilyetlik anlaşması: 578.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tasarım ve yazılım NEVRES ürünüdür.
Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu
Quasar Tower, No: 2807, Büyükdere Caddesi, No: 76, 34394, Şişli, İstanbul – Türkiye
Tel: +90 212 263 35 25 Faks: +90 212 263 35 26
X