YARGITAY KARARLARI DİZİNİ

 1. Genel kredi sözleşmesine kefaletin aynı taraflar arasında yapılan sonraki kredi sözleşmelerini kapsamayacağı ve aksinin kabulünün kefaletin fer’iliği ile bağdaşmayacağı;

            Y. 19. HD, T: 12.07.2010, E: 2009 / 12183, K: 2010 / 8768, s: 371.

            Y. 19. HD, T: 12.07.2010, E: 2010 / 7084, K: 2010 / 8786, s: 371.

            Y. 19. HD, T: 26.12.2005, E: 2005 / 2261, K: 2005 / 13044, s: 373.

            Y. 19. HD, T: 17.10.2012, E: 2012 / 9034, K: 2012 / 15261, s: 373.

            Y. 19. HD, T: 30.01.2013, E: 2012 / 15421, K: 2013 / 1789, s: 374.

 2. Sonraki kusurlu kısmi ifa imkânsızlığında alacaklının imkânsızlaşan kısım için borçludan tazminat talep edebileceği;

            Y. 15. HD, T: 02.06.2004, E: 2003 / 6445, K: 2004 / 3081, s: 98.

 3. Eser sözleşmesinde ücretin götürü olarak belirlenmesi hâlinde KDV’nin faturada gösterilmesinin vergi mevzuatı gereğince zorunlu olması ve fakat iş sahibinden ayrıca talep edilemeyeceği;

            Y. 15. HD, T: 11.01.2005, E: 2004 / 3035, K: 2005 / 61, s: 163.

 4. Sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça kira bedelinin brüt olduğu ve stopajın kira bedeline dâhil olduğu;

            Y. 12. HD, T: 17.03.1989, E: 1989 / 1453, K: 1989 / 3728, s: 165.

            Y. 13. HD, T: 28.03.1995, E: 1995 / 2810, K: 1995 / 3018, s: 166.

 5. Kira bedelinin uyarlanması davalarında kira bedelini tespit davalarındaki usul ve esaslardan hareket edilemeyeceği;

            Y. 13. HD, T: 20.04.2009, E: 2009 / 2290, K: 2009 / 5422, s: 168.

 6. Taşınmaz üzerindeki intifa hakkının kamulaştırma bedeli üzerinde de devam edeceği;

            Y. 18. HD, T: 16.9.1997, E: 1997 / 6124, K: 1997 / 7750, s: 544.

            Y. 12. HD, T: 09.04.1984, E: 2909, K: 4192, s: 545.

 7. Temsil yetkisi ile ipotek tesisinde vekâletnamede ipoteğin temin ettiği alacağın muhtevasının belli olmaması halinde taşınmaz maliki ile alacaklı arasındaki sözleşmeye bakılması gerektiği;

            Y. 14. HD, T: 06.04.1976, E: 1976 / 1173, K: 1976 / 1970, s: 518.

 8. Kambiyo taahhüdünün temel ilişkiden doğan alacağı sona erdirmediği;

            Y. 9. HD, T: 07.12.2010, E: 2010 / 38045, K: 2010 / 36486, s: 145.

 9. Bankaya teslim edilen kambiyo senetlerinin kaybolması hâlinde bankanın tazminat sorumluluğunun ancak senetleri teslim eden kişinin alacağını tahsil edememesi durumunda doğabileceği;

            Y. 11. HD, T: 03.11.1975, E: 1975 / 4732, K: 1975 / 5925, s: 149.

            Y. 11. HD, T: 26.1.1989, E: 1988 / 3409, K: 1989 / 283, s: 149.

            Y. 11. HD, T: 22.6.1992, E: 1991 / 956, K: 1992 / 7920, s: 150.

 10. Fiili karinelerin ve ticari teamüllerin dolaylı ispat vasıtası olarak kullanılabileceği;

            Y. 11. HD, T: 27.11.1992, 6477 / 10946, s: 430.

            Y. 11. HD, T: 3.11.1990, 7621 / 7506, s: 430.

            Y. 19. HD, T: 13.10.2006, 2437 / 9637, s: 430.

            Y. 19. HD, T: 26.03.1999, 1860 / 3848, s: 430.

 11. Hayatın olağan akışının senede karşı senetle ispat kuralının istisnalarını gündeme getirebileceği;

            Y. HGK, T: 20.03.2002, E: 2002 / 206, K: 2002 / 13-177, s: 434.

 12. İş sahibinin işi anahtar teslim şeklinde yükleniciye vermesi hâlinde iş sahibi ile yüklenici arasında asıl işveren - alt işveren ilişkisinin kurulamayacağı;

            Y. 9. HD, T: 04.03.2010, E: 2008 / 20640, K: 2010 / 5868, s: 484.

            Y. 9. HD, T: 26.09.2011, E: 2011 / 5359, K: 2011 / 33287, s: 484.

            Y. 10. HD, T: 06.04.2010, E: 2008 / 21768, K: 2010 / 4990, s: 484.

 13. İş sahibinin işi bölerek birden fazla müteahhide devretmesi hâlinde asıl işverenlik - alt işverenlik ilişkisinin kurulmayacağı;

            Y. 9. HD, T: 13.9.1994, E: 1994 / 3429, K: 1994 / 11465, s: 488.

            Y. 21. HD, T: 6.5.2008, E: 2008 / 4432, K: 2008 / 7410, s: 488.

 14. Kooperatifler kanunu bakımından mutlak eşitlik - nispi eşitlik ayrımı;

            Y. 11. HD, T: 3.3.1981, E: 1981 / 287, K: 1981 / 910, s: 465.

 15. Kooperatifler Kanunu’nun 23’üncü maddesindeki eşitlik ilkesinin aynı durumda bulunan ortaklar arasındaki eşitlik olduğu;

            Y. 11. HD, T: 21.2.1995, E: 7752, K: 2319, s: 467.

 16. Taşınmaz mülkiyetinin devrine yönelik sözleşmede kararlaştırılan bedel ile taşınmazın objektif piyasa değerinin farklı olmasının tek başına muvazaaya delil teşkil etmediği;

            Y. 1. HD, T: 18.3.2013, E: 2012 / 15285, K: 2013 / 3677, s: 646.

 17. Aradan uzun zaman geçtikten sonra muvazaa nedeniyle kesin hükümsüzlüğün ileri sürülmesinin hakkın kötüye kullanılması teşkil edeceği;

            Y. 1. HD, T: 04.05.2012, E: 2012 / 496, K: 2012 / 5146, s: 653.

            Y. 1. HD, T: 30.01.2014, E: 2013 / 21600, K: 2014 / 1631, s: 652.

 18. Muris muvazaasına konu taşınmazın elden çıkarılması üzerine ileri sürülecek tazminat talebinin zamanaşımına tabi olduğu ve zamanaşımının başlangıcı;

            Y. 1. HD, T: 26.09.2012, E: 2012 / 5231, K: 2012 / 10192, s: 670.

 19. Adi ortaklığın varlığı için affectio societatis’in gerekli olduğu;

            Y. 4. HD, T: 10.5.1966, E: 1965 / 4379, K: 6966 / 5530, s: 406.

 20. Adi ortaklığın varlığı için ortakların sözleşme ile bağlılığının şart olduğu;

            Y. 13. HD, T: 24.11.1980, E: 80 / 6387, K: 80 / 6111, s: 407.

 21. Sosyal Güvenlik Kurumu alacağının (prim borcu, gecikme zammı vb.) muaccel olduğu tarihte yürürlükte olan mevzuatın öngördüğü zamanaşımına tabi olduğu ve sonraki değişikliklerin zamanaşımı süresine etkisinin bulunmadığı;

            Y. HGK, T: 20.12.2006, E: 2006 / 21-806, K: 2006 / 814, s: 413.

            Y. HGK, T: 20.09.2006, E: 2006 / 21-546, K: 2006 / 565, s: 413.

            Y. 10. HD, T: 19.1.2009, E: 2007 / 13934, K: 2009 / 52, s: 413.

            Y. 10. HD, T: 29.4.2003, E: 2003 / 2909, K: 2003 / 3891, s: 414.

            Y. 10. HD, T: 19.9.2006, E: 2006 / 3541, K: 2006 / 11184, s: 415.

            Y. 10. HD, T: 27.3.2007, E: 2006 / 16478, K: 2007 / 4643, s: 415.

            Y. 10. HD, T: 14.2.2008, E: 2007 / 25251, K: 2008 / 1851, s: 415.

            Y. 10. HD, T: 15.2.2011, E: 2011 / 673, K: 2011 / 1624, s: 416.

            Y. 21. HD, T: 8.3.2011, E: 2010 / 1916, K: 2011 / 2023, s: 416.

 22. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde arsa sahibinin müteahhide verdiği temsil yetkisinin müteahhide olan borcunu ifa amacıyla olabileceği;

            Y. 13. HD, T: 29.9.1986, E: 1986 / 3517, K: 1986 / 4540, s: 623.

 23. Muris muvazaası sebebiyle dava açma hakkını haiz olabilmek için mirasçı sıfatına sahip olmanın yeterli olduğu, ayrıca saklı paylı olmak gerekmediği ve bu halde muvazaanın her türlü delille ispat edilebileceği;

            Y. HGK, T: 16.6.2010, E: 2010 / 1-295, K: 2010 / 333, s: 628.

            Y. HGK, T: 28.11.2012, E: 2012 / 1-542, K: 2012 / 905, s: 628.

            Y. 1. HD, T: 5.6.2005, E: 2005 / 5913, K: 2005 / 6859, s: 628.

 24. Muris muvazaasının ortaya konulmasında yararlanılacak maddi vakıalar;

            Y. HGK, T: 15.12.2010, E: 2010 / 1-632, K: 2010 / 654, s: 630.

            Y. 4. HD, T: 06.11.2008, E: 2008 / 2893, K: 2008 / 13559, s: 630.

 25. Muris muvazaasını ileri sürmenin süreye bağlı olmadığı;

            Y. 1. HD, T: 25.9.2006, E: 2006 / 7105, K: 2006 / 9159, s: 632.

 26. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde tarafların anlaşması ile sözleşmenin feshedilebileceği;

            Y. 15. HD, T: 17.12.2004, E: 2004 / 2358, K: 2004 / 6571, s: 293.

            Y. 15. HD, T: 5.4.2010, E: 2010 / 722, K: 2010 / 1908, s: 293.

 27. Yetkisiz temsilcinin işlemine sözde temsil olunanın örtülü onay verdiğinin kabulü için sözleşmeyi benimsediğinin ispatlanması gerektiği;

            Y. 11. HD, T: 23.11.2004, E: 2004 / 1953, K: 2004 / 11442, s: 53.

            Y. 13. HD, T: 18.5.1989, E: 1402, K: 3539, s: 53.

 28. Hayatın olağan akışının senetle ispat zorunluluğunun istisnasını teşkil ettiği;

            Y. HGK, T: 10.11.2004, E: 2004 / 14-464, K: 2004 / 588, s: 341.

 29. Vekilin hesap verme borcunu gereği gibi yerine getirmediği takdirde müvekkilin vermiş olduğu ibranameye itibar edilmeyeceği;

          Y. 13. HD, T: 19.11.2008, E: 2008 / 4706, K: 2008 / 13838, s: 350.

          Y. HGK, T: 07.11.2007, E: 2007 / 13-208, K: 2007 / 818, s: 351.

Tasarım ve yazılım NEVRES ürünüdür.
Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu
Quasar Tower, No: 2807, Büyükdere Caddesi, No: 76, 34394, Şişli, İstanbul – Türkiye
Tel: +90 212 263 35 25 Faks: +90 212 263 35 26
X