Kısaltmalar

age : Adı geçen eser
agm : Adı geçen makale
art. : Article
Art. : Artikel
b. : Bent
BDDK : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
BGE : Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichtes (İsviçre Federal Mahkemesi Kararları)
BK : 818 Sayılı Borçlar Kanunu
bkz. : Bakınız
BSMV : Banka Sigorta Muamele Vergisi
C : Cilt
c. : Cümle
dn : Dipnot
D. İş : Değişik İş
E : Esas
e.g. : exempli gratia
etc. : et cetera
ETL : Eski Türk Lirası
f. : Fıkra
fn : Foot note
GYO : Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
HD : Hukuk Dairesi
HGK : Hukuk Genel Kurulu
HMK : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
HUMK : 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
İBK. : İsviçre Borçlar Kanunu
i.e. : id est
İİK. : İcra ve İflâs Kanunu
K : Karar
KDV : Katma Değer Vergisi
krş : Karşılaştırınız
KTK : 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
m. : Madde
MK : 743 Sayılı Türk Kanunu Medenîsi
MKK : Merkezi Kayıt Kuruluşu
Müt. : Mütalaa
No : Numara
OSB : Organize Sanayi Bölgeleri
par. : Paragraph
RG : Resmi Gazete
S : Sayı
s : Sayfa
SGK : Sosyal Güvenlik Kurumu
SPK : Sermaye Piyasası Kurulu
SPKn : Sermaye Piyasası Kanunu
T : Tarih
TBK : 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
TCMB : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TMK : 4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu
TSN : Tapu Sicili Nizamnamesi
TTK : 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
vd. : ve devamı
Y. : Yargıtay
YKD : Yargıtay Kararları Dergisi
Tasarım ve yazılım NEVRES ürünüdür.
Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu
Quasar Tower, No: 2807, Büyükdere Caddesi, No: 76, 34394, Şişli, İstanbul – Türkiye
Tel: +90 212 263 35 25 Faks: +90 212 263 35 26
X